เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา2/2557 Topic:"จักรวาลความรัก"

เป้าหมาย(Understanding Goal) :นักเรียนมีความเข้าใจในระบบสุริยะจักรวาล เห็นความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลกรวมทั้งปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของทุกสรรพสิ่งบนโลกและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่น การปฏิบัติตนเมื่อเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ การวางแผนการใช้ชีวิตตลอดจนการสร้างเครื่องมือเครื่องใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสม

วันพุธที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2557

Mind Mapping (เนื้อหา/ครู)Big Questions : - มนุษย์เกี่ยวข้องกับโลกและระบบสุริยะจักรวาลอย่างไร
                         
ภูมิหลังของปัญหา


หลายคนคงเคยได้ยินข่าวเมื่อหลายล้านปีก่อนมีอุกกาบาตพุ่งชนโลกจนทำให้สิ่งมีชีวิตหลายอย่างสูญพันธุ์เช่น  ไดโนเสาร์  แมมมอธ  ฯลฯ  ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนานมามากจนเราคิดว่าเป็นแค่ตำนานแต่ใครจะคิดว่าเมื่อปีที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556  ได้เกิดเหตุการณ์อุกกาบาตพุ่งชนโลกอีกครั้งที่ประเทศรัสเซียทำให้ผู้คนบาดเจ็บเป็นจำนวนมากและอาคารบ้านเรือนเสียหายหลายพันหลังซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เรารู้ว่าไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปและเหตุการณ์นี้อาจจะส่งลกระทบทำให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติบนโลกของเราเช่น แผ่นดินไหว น้ำท่วม สึนามิ ภาวะโลกร้อน พายุใต้ฝุ่น ฯลฯ ซึ่งถ้าหากนักเรียนรู้เท่าทันและเข้าใจก็จะปรับเปลี่ยนวิถีการดำดงชีวิตของตนเองให้สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้


ปฏิทินการเรียนรู้บูรณาการ PBL ( Problem Based Learning )

Topic : “ระบบสุริยะจักรวาล” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 Quarter 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557


Week
Input
Process (PBL)
Output
Outcome
1

โจทย์ วางแผนหน่วยการเรียนรู้
คำถาม
- นักเรียนจะวางแผนการเรียนรู้ใน Quarter นี้อย่างไร
เครื่องมือคิด
- Brainstorms ระดมสมองร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้
- Think Pair Share ตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้
- Blackboard Share สิ่งที่รู้แล้วและคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้
- Mind Mapping สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน
- Show and Share นำเสนอชิ้นงาน
- Wall Thinking ติดชิ้นงาน
สื่อ/อุปกรณ์
- บรรยากาศภายในห้องเรียน
- คลิปกำเนิดสุริยะจักรวาล ตอนที่1

กิจกรรม
- ดูคลิปกำเนิดสุริยะจักรวาล ตอนที่1
- การสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นให้เกิดความอยากเรียนรู้
- สำรวจหัวข้อที่นักเรียนสนใจ
- ระดมความคิดตั้งชื่อโครงงานร่วมกันผ่านเครื่องมือการคิด Think Pair Share
- เขียนสิ่งที่รู้แล้วและคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้
- ระดมความคิดทำMind Mapping ก่อนการเรียนรู้
- แยกกลุ่มคิดวางแผนสร้างปฏิทิน
- นำเสนอปฏิทินของกลุ่ม
- วางแผนปฏิทินการเรียนรู้ร่วมกัน
- สร้างปฏิทินการเรียนรู้
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ชิ้นงาน
- วาดภาพตกแต่งชื่อโครงงาน
- เขียนสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้
- Mind Mapping สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- ระดมสมองร่วมกันเกี่ยวกับชื่อน่วยการเรียนรู้
- วาดภาพตกแต่งหัวข้อหน่วยการเรียนรู้และชาร์ตสิ่งที่รู้แล้วและอยากเรียนรู้
ความรู้
ความสัมพันธ์ของการกำเนิดสิ่งต่างๆบนโลกและระบบสุริยะจักรวาล
ทักษะ
1. ทักษะชีวิต
- ถ่ายทอดสิ่งที่ได้ดู และสามารถนำเสนอแลกเปลี่ยนความเข้าใจของตนเองได้
- เห็นความสำคัญและความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงระหว่างสิ่งต่างๆ กับตัวเอง
2. ทักษะการแก้ปัญหา โดย
สามารถคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ชิ้นงานได้
3. ทักษะการแสวงหาความรู้ โดยสอบถามข้อมูลจากผู้รู้หรือผู้ปกครอง
4. ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยนักเรียนแสดงความสนใจและสนุกกับการเรียนรู้
5. ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยการยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่าง ของเพื่อนๆ
6.ทักษะการสื่อสารอธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
คุณลักษณะ
1. เคารพ เห็นคุณค่า ของตนเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ
2. มีการทำงานเป็นขั้นตอนและรับผิดชอบ ใส่ใจในหน้าที่
3. เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
4. สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
5. การคิดสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาค้นคว้าลักษณะทางWeek
Input
Process (PBL)
Output
Outcome
2-3

โจทย์ การกำเนิดของระบบสุริยะจักรวาล
คำถาม
ดวงดาวในระบบสุริยะจักรวาลเกิดขึ้นได้อย่างไร
ดวงดาวในระบบสุริยะจักรวาลมีความสัมพันธ์กันอย่างไร
เครื่องมือคิด
 Blackboard  Share องค์ประกอบของระบบสุริยะจักรวาล, การกำเนิดของดวงดาวในระบบสุริยะจักรวาล
และความสัมพันธ์ของดวงดาวในระบบสุริยะจักรวาล
- Show and Share นำเสนอชิ้นงาน
- Wall Thinking ติดชิ้นงาน
- Brainstorm ระดมความคิดเกี่ยวกับการกำเนิดจักรวาล ดวงดาว
สื่อ/อุปกรณ์
- ห้องสมุด
- อินเตอร์เน็ต
- บรรยากาศในห้องเรียน

กิจกรรม
- ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มๆละ 2-3 ครูเพื่อค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมาของระบบสุริยะจักรวาล(ผ่านเครื่องมือคิด Jigsaw)
- ดวงอาทิตย์
- ดวงจันทร์
- โลก
- ดาวอังคาร
- ดาวพุธ
- ดาวพฤหัสบดี
- ดาวศุกร์
- ดาวเสาร์
- ดาวยูเรนัส
- ดาวเนปจูน
- สรุปความเข้าใจเป็นแผ่นชาร์ต
- นำเสนอแลกเปลี่ยนกัน
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
- สร้างโมเดลระบบสุริยะจักรวาล
ชิ้นงาน
- ชาร์ตความรู้เกี่ยวกับระบบสุริยะจักรวาล
- โมเดลระบบสุริยะจักรวาล
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- ระดมความคิดเกี่ยวกับการกำเนิดจักรวาล ดวงดาว
- ค้นคว้าเกี่ยวกับระบบสุริยะจักรวาล
- นำเสนอชิ้นงาน
ความรู้
การกำเนิดของระบบสุริยะจักรวาลและลักษณะของดาวเคราะห์แต่ละดวง
ทักษะ
1. ทักษะชีวิต
- สามารถวางแผนการทำงานและรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง
2. ทักษะการแก้ปัญหา
วิธีการทำงานเป็นทีม ให้งานประสบความสำเร็จบนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคล
3. ทักษะการจัดลำดับข้อมูลอย่างเป็นระบบ
4. ทักษะการคิดและการเรียนรู้ โดยมีความสนในและสามารถวางแผนการเรียนรู้ได้
5. ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยการยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่าง ของเพื่อนๆ
6. ทักษะการสื่อสาร
-การแสดงความคิดเห็นและการนำเสนอผลงานจากเรื่องราวที่ศึกษาค้นคว้าและชิ้นงานที่ลงมือปฏิบัติ
คุณลักษณะ
1. เคารพ เห็นคุณค่า ของตนเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ
2. มีการทำงานเป็นขั้นตอนและรับผิดชอบ ใส่ใจในหน้าที่
3. เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
4. สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
5. การคิดสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาค้นคว้าลักษณะทาง


Week
Input
Process (PBL)
Output
Outcome
4

โจทย์  ทำโมเดลระบบสุริยะจักรวาล
คำถาม
- ระบบสุริยะจักรวาลมีลักษณะอย่างไร  โลกของเราอยู่ส่วนไหนของระบบสุริยะจักรวาล
เครื่องมือคิด
- Brainstorms ระดมสมองร่วมกันเกี่ยวกับการวางแผนออกแบบสร้างโมเดลระบบสุริยะจักรวาล
- Show and Share นำเสนอชิ้นงาน
- Wall Thinking ติดชิ้นงาน
สื่อ/อุปกรณ์
ภาพสุริยะจักรวาล
บรรยากาศภายในห้องเรียน
กิจกรรม
ดูคลิปกำเนิดสุริยะจักรวาล
- นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษาดาวเคราะห์ 
ดาวฤกษ
- นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนออกแบบสร้างแบบจำลองระบบสุริยะจักรวาลและสร้างแบบโมเดลระบบสุริยะจักรวาล
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ชิ้นงาน
ทำโมเดลระบบสุริยะจักรวาล
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
นักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนออกแบบสร้างแบบจำลองระบบสุริยะจักรวาล

ความรู้
นักเรียนเข้าใจการกำเนิดของระบบสุริยะจักรวาลและลักษณะของดาวเคราะห์แต่ละดวงผ่านการทำโมเดล
ทักษะ
1. ทักษะชีวิต
- สามารถวางแผนเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับตนเองและรับผิดชอบต่อการทำชิ้นงานของตนเอง
- สามารถแสดงความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่นและรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง
- สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้
- สามารถมองเห็นข้อดี ข้อเสีย จากมุมมองที่หลากหลายเกี่ยวกับอุปกรณ์แต่ละชนิด
2. ทักษะการแก้ปัญหา
สามารถแก้ไขปัญหาระหว่างการทำผ้าพันคอของตนเองได้
3. ทักษะการจัดลำดับข้อมูล
อย่างเป็นระบบ
4. ทักษะการคิดและการเรียนรู้ โดยมีความสนในและสามารถวางแผนการเรียนรู้ได้
5. ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยการยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่าง ของเพื่อนๆ
6. ทักษะการสื่อสาร
-การแสดงความคิดเห็นและการนำเสนอผลงานจากเรื่องราวที่ศึกษาค้นคว้าและชิ้นงานที่ลงมือปฏิบัติ
คุณลักษณะ
1. เคารพ เห็นคุณค่า ของตนเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ
2. มีการทำงานเป็นขั้นตอนและรับผิดชอบ ใส่ใจในหน้าที่
3. เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
4. สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
5. การคิดสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาค้นคว้าลักษณะทาง


Week
Input
Process (PBL)
Output
Outcome
5

โจทย์  ดวงดาวกับมนุษย์
คำถาม
- การโคจรของดวงดาวมีความสัมพันธ์ต่อชีวิตมนุษย์อย่างไร
เครื่องมือคิด
- Brainstorms ระดมสมองร่วมกันเกี่ยวกับการความสัมพันธ์ของดวงดาวมีผลต่อชีวิตมนุษย์
- Blackboard Share กระบวนการดูดาว
- Show and Share นำเสนอชิ้นงาน
- Wall Thinking ติดชิ้นงาน
สื่อ/อุปกรณ์
- บรรยากาศภายในห้องเรียน
- นิทานสอนหนูดูดาว
- แผนที่ดูดาว

กิจกรรม
- ครูเปิดคลิปวีดีโอเปิดตำนานกลุ่มดาว” ให้นักเรียนดู และร่วมกันแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดู
- นักเรียนวาดภาพดวงดาวตามจินตนาการของตนเอง
- นักเรียนศึกษาจักรราศีของตนเองตามวันเกิดตามแหล่งเรียนต่างๆ
- สรุปความเข้าใจเกี่ยวกับจักรราศีทั้ง 12 ราศี
- ทำแผนที่ดูดาว และศึกษาวิธีการใช้จากคลิปวีดีโอ
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ชิ้นงาน
- วาดภาพดวงดาวตามจินตนาการ
- Mind Mappingเกี่ยวกับจักรราศี
- แผนที่ดูดาว
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
นักเรียนระดมความคิดเสนอแนะและอภิปรายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างดวงดาวกับชีวิตมนุษย์


ความรู้
ลักษณะของกลุ่มดาวต่างๆ
ทักษะ
1. ทักษะชีวิต
- สามารถอธิบายการใช้อุปกรณ์ในการทำแผนที่ดูดาว
- สามารถแสดงความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่นและรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง
- สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้
- สามารถมองเห็นข้อดี ข้อเสีย
จากมุมมองที่หลากหลายเกี่ยวกับอุปกรณ์แต่ละชนิด
2. ทักษะการแก้ปัญหาสามารถ แก้ไขปัญหาระหว่างการทำแผนที่ดูดาว
3. ทักษะการจัดลำดับข้อมูล
อย่างเป็นระบบ
4. ทักษะการคิดและการเรียนรู้
โดยมีความสนในและสามารถวางแผนการเรียนรู้ได้
5. ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยการยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลาย
6. ทักษะการสื่อสาร
-การแสดงความคิดเห็นและการนำเสนอผลงานจากเรื่องราวที่ศึกษาค้นคว้าและชิ้นงานที่ลงมือปฏิบัติ
คุณลักษณะ
1. เคารพ เห็นคุณค่า ของตนเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ
2. มีการทำงานเป็นขั้นตอนและรับผิดชอบ ใส่ใจในหน้าที่
3. เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
4. สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
5. การคิดสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาค้นคว้าลักษณะทาง

Week
Input
Process (PBL)
Output
Outcome
6

โจทย์  การเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
คำถาม
- นักเรียนจะมีวิธีใดเพื่อจะทราบถึงการเกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติและถ้าหากไม่เกิดขึ้นจะมีวิธีรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
เครื่องมือคิด
- Brainstorms ระดมสมองร่วมกันเกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติ
- Show and Share นำเสนอชิ้นงาน
- Wall Thinking ติดชิ้นงาน
สื่อ/อุปกรณ์
- บรรยากาศภายในห้องเรียน
- คลิปวีดีโอ
- อินเตอร์เน็ต
กิจกรรม
- ชมคลิปวีดีโอ “การเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
- นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับการเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
เช่นการเกิดสุริยุปราคาจันทรุปราคา กลางวัน-กลางคืน ข้างขึ้นข้างแรม และฤดูกาล
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ชิ้นงาน
- สรุปความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติในรูปแบบต่างๆ เช่นนิทาน ชาร์ตความรู้ แผ่นพับ และอื่นๆ
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติ
- นักเรียนร่วมค้นหาข้อมูล และนำเสนอข้อมูลตามความเข้าใจ
ความรู้
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆ และสามารถเรียนรู้เพื่ออยู่ได้ในเหตุการณ์ต่างๆอย่างเท่าทันได้
ทักษะ
1. ทักษะชีวิต
- สามารถวางแผนการทำงานและรับผิดชอบต่องาน
- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง
- สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้
- สามารถมองเห็นข้อดี ข้อเสีย จากมุมมองที่หลากหลายเกี่ยวกับสิ่งที่ศึกษา
2. ทักษะการแก้ปัญหา
วิธีการทำงานเป็นทีม ให้งานประสบความสำเร็จบนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคล
3. ทักษะการจัดลำดับข้อมูลอย่างเป็นระบบ
4. ทักษะการคิดและการเรียนรู้ โดยมีความสนในและสามารถวางแผนการเรียนรู้ได้
5. ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยการยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่าง ของเพื่อนๆ
6. ทักษะการสื่อสาร
-การแสดงความคิดเห็นและการนำเสนอผลงานจากเรื่องราวที่ศึกษาค้นคว้าและชิ้นงานที่ลงมือปฏิบัติ
คุณลักษณะ
1. เคารพ เห็นคุณค่า ของตนเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ
2. มีการทำงานเป็นขั้นตอนและรับผิดชอบ ใส่ใจในหน้าที่
3. เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
4. สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
5. การคิดสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาค้นคว้าลักษณะทาง

Week
Input
Process (PBL)
Output
Outcome
7

โจทย์  แรงและการเคลื่อนที่
คำถาม
- แรงที่มาจากลมทำให้วัตถุเคลื่อนที่ได้อย่างไร และนำมาใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้าง
- แรงที่มาจากน้ำทำให้วัตถุเคลื่อนที่ได้อย่างไร และนำมาใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้าง
- แรงโน้มถ่วงคืออะไร และนำมาใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้าง
- แรงที่เกิดจากร่างกายทำให้วัตถุเคลื่อนที่ได้อย่างไร และนำมาใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้าง
- แรงที่เกิดจากเครื่องจักรกลทำให้วัตถุเคลื่อนที่ได้อย่างไร และนำมาใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้าง
เครื่องมือคิด
- Brainstorms ระดมสมองร่วมกันเกี่ยวกับการทดลอง เรื่องแรงและการเคลื่อน
- Blackboard Share สรุปผลการทดลอง
- Show and Share นำเสนอชิ้นงาน
- Wall Thinking ติดชิ้นงาน
สื่อ/อุปกรณ์
- บรรยากาศภายในห้องเรียน
- อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

กิจกรรม
- นักเรียนทำการทดลองแรงและการเคลื่อนที่ในรูปแบบต่างๆ เช่น แรงลม แรงน้ำ แรงโน้มถ่วง แรงคน และแรงเครื่องจักร
- นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นหลังจากการทดลองเสร็จเพื่อสรุปความเข้าใจร่วมกัน
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ชิ้นงาน
- สรุปผลการทดลอง
- สรุปแรงและการเคลื่อนที่ เป็น Mind Mapping
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- ทำการทดลองแรงและการเคลื่อนที่ในรูปแบบต่างๆ เช่น แรงลม แรงน้ำ แรงโน้มถ่วง แรงคน และแรงเครื่องจักร
- ร่วมแสดงความคิดเห็นหลังจากการทดลองเสร็จเพื่อสรุปความเข้าใจร่วมกัน
ความรู้
สามารถอธิบายแรงที่เกิดจากธรรมชาติ จากกล้ามเนื้อ และจากเครื่องจักรกลได้ จากการทดลองด้วยตนเอง
ทักษะ
1. ทักษะชีวิต
- สามารถวางแผนเลือกวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการประดิษฐ์ชิ้นงาน
- สามารถแสดงความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่นและรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองในการทำงาน
- สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้
- สามารถมองเห็นข้อดี ข้อเสีย จากมุมมองที่หลากหลายเกี่ยวกับอุปกรณ์แต่ละชนิด
2. ทักษะการแก้ปัญหา สามารถแก้ไขปัญหาระหว่างการ
ทดลองแรงจากสิ่งต่างๆได้
3. ทักษะการจัดลำดับข้อมูลอย่างเป็นระบบ
4. ทักษะการคิดและการเรียนรู้
โดยมีความสนในและสามารถวางแผนการเรียนรู้ได้
5. ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยการยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่างของเพื่อนๆ
6.ทักษะการสื่อสาร
สามารถนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจผ่านกิจกรรมที่หลากหลายในรูปแบบต่างๆ
คุณลักษณะ
1. เคารพ เห็นคุณค่า ของตนเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ
2. มีการทำงานเป็นขั้นตอนและรับผิดชอบ ใส่ใจในหน้าที่
3. เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
4. สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
5. การคิดสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาค้นคว้าลักษณะทาง


Week
Input
Process (PBL)
Output
Outcome
8

โจทย์  นักดาราศาสตร์ และดวงดาวอนาคต
คำถาม
- นักดาราสตร์มีความสำคัญต่อระบบสุริยะจักรวาลอย่างไรบ้าง 
เครื่องมือคิด
- Brainstorms ระดมสมองร่วมกันเกี่ยวกับอนาคตของระบบสุริยะจักรวาล
- Show and Share นำเสนอชิ้นงาน
- Wall Thinking ติดชิ้นงาน
สื่อ/อุปกรณ์
- ห้องสมุด
- อินเตอร์เน็ต
- ภาพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
กิจกรรม
- ครูให้นักเรียนดูภาพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และนักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับดาราศาสตร์
- นักเรียนศึกษาค้นคว้าประวัติความสำคัญของนักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบสุริยะจักรวาล
- นักเรียนทำประวัติ
นักวิทยาศาสตร์ของไทยและต่างประเทศ
- นักเรียนระดมสมองแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดวงดาวในอนาคต
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ชิ้นงาน
- ประวัตินักวิทยาศาสตร์ของไทยและต่างประเทศ
- วาดภาพระบบสุริยะจักรวาลในอนาคต
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประวัติความสำคัญของนักดาราศาสตร์
-  Show and Share นำเสนอชิ้นงานเกี่ยวกับเรื่อง
นักดาราศาสตร์และระบบสุริยะจักรวาลในอนาคต
ความรู้
สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องนักดาราศาสตร์และระบบสุริยะจักรวาลในอนาคตได้
ทักษะ
1. ทักษะชีวิต
- สามารถอธิบายการใช้อุปกรณ์ในการสร้างชิ้นงานได้
- สามารถแสดงความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่นและรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง
- สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้
- สามารถมองเห็นข้อดี ข้อเสีย จากมุมมองที่หลากหลายเกี่ยวกับอุปกรณ์แต่ละชนิด
2. ทักษะการแก้ปัญหา และสามารถแก้ไขปัญหาระหว่างการทำชิ้นงานได้
3. ทักษะการจัดลำดับข้อมูล
อย่างเป็นระบบ
4. ทักษะการคิดและการเรียนรู้ โดยมีความสนในและสามารถวางแผนการเรียนรู้ได้
5. ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยการยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่าง ของเพื่อนๆ
6.ทักษะการสื่อสาร
สามารถนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจผ่านกิจกรรมที่หลากหลายในรูปแบบต่างๆ
คุณลักษณะ
1. เคารพ เห็นคุณค่า ของตนเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ
2. มีการทำงานเป็นขั้นตอนและรับผิดชอบ ใส่ใจในหน้าที่
3. เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
4. สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
5. การคิดสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาค้นคว้าลักษณะทางWeek
Input
Process (PBL)
Output
Outcome
9


โจทย์ การถ่ายทอดความเข้าใจสู่ผู้อื่น
คำถาม
- นักเรียนจะถ่ายทอดความเข้าใจที่เรียนรู้มาสู่ผู้อื่นอย่างไร
- นักเรียนจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้อย่างไรในชีวิตจริงอย่างไรได้บ้าง
เครื่องมือคิด
- Brainstorms ตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้
- Mind Mapping สรุปองค์ความรู้หลังเรียน
-Card & Chart   สิ่งที่ดีแล้ว และสิ่งที่ควรพัฒนา
สื่อ/บรรยากาศ
- ชิ้นงาน
- ครู/นักเรียน/ผู้ปกครอง
กิจกรรม
- เตรียมการนำเสนอเพื่อถ่ายทอด
- นำเสนอ
- ตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้ก่อนเรียน
- สรุปองค์ความรู้หลังเรียนเป็น Mind Mapping
- ประเมินตนเอง เขียนสิ่งที่ดีแล้ว/สิ่งที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ชิ้นงาน
- ตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้
- Mind Mapping หลังเรียน
- สิ่งที่ดีแล้ว/สิ่งที่ควรพัฒนา
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็น
- ถ่ายทอดความเข้าใจสู่ผู้อื่น
ความรู้
- สรุปองค์ความรู้หลังเรียน
- รู้สิ่งที่ตนทำได้ดีแล้วและสิ่งที่ควรปรับปรุงพัฒนา
- ตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้
- นำเสนอเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้
ทักษะ
1. ทักษะชีวิต
- สามารถวางแผนและจัดลำดับขั้นตอนการสรุปองค์ความรู้หลังเรียนได้
- เลือกใช้เครื่องมือในการทำงานได้ถูกต้องและเหมาะสมและปลอดภัย
- ทำงานด้วยความตั้งใจอย่างเต็มศักยภาพของตน
2.ทักษะการเรียนรู้
- มีเป้าหมายในการทำงาน
มีความสนใจ กระตือรือร้น ตั้งใจ ความอดทนในการทำงานให้สำเร็จลุล่วงตามเวลาที่กำหนด
- มีทักษะในการฟัง พูด ถามและเขียนเกี่ยวกับการสรุปองค์ความรู้หลังเรียน สิ่งที่รู้แล้ว สิ่งที่อยากเรียนรู้และและการตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้
3.ทักษะการคิด
- สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์เกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน Quarter 3
- มีความเข้าใจต่อสิ่งที่ได้เรียนรู้ในภาพรวมโดยสามารถอธิบายหรือบรรยายได้ว่าตนได้เรียนรู้อะไรบ้าง มีอะไรที่ทำได้ดีแล้วหรือมีอะไรที่ต้องปรับปรุงพัฒนา 6.ทักษะการสื่อสาร
4.ทักษะการแก้ปัญหา คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์แล้วเรียบเรียงข้อมูลที่ได้รับรู้แล้วตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้
5.ทักษะการสื่อสาร สามารถนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจผ่านกิจกรรมที่หลากหลายในรูปแบบต่างๆ
คุณลักษณะ
1. เคารพ เห็นคุณค่า ของตนเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ
2. มีการทำงานเป็นขั้นตอนและรับผิดชอบ ใส่ใจในหน้าที่
3. เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
4. สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
5. การคิดสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาค้นคว้าลักษณะทาง
ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหัวเรื่องหน่วยการเรียนรู้กับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดแต่ละกลุ่มสาระ

หน่วยการเรียนรู้เรื่อง : ระบบสุริยะจักรวาล” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 Quarter 3 ภาคเรียนที่ 2/2557

สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
ประวัติศาสตร์
การงานอาชีพฯ
ศิลปะ
สุขศึกษา
สร้างฉันทะ/สร้างแรงบันดาลใจ
- เลือกหัวข้อหน่วยการเรียนรู้
- สิ่งที่รู้แล้ว  
สิ่งที่อยากเรียนรู้
- ปฏิทินการเรียนรู้
- Mind Mapping
ก่อนเรียน
มาตรฐาน 1.2
อธิบายลักษณะของสิ่งที่พบเห็นจากการดูคลิปวีดีโอ และสิ่งต่างๆรอบตัว
(
1.2 .3/1)
มาตรฐาน ว 2.1  
สำรวจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนและอธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  (ว 2.1.3/1)
มาตรฐาน ว 2.2
สำรวจทรัพยากรธรรม
ชาติและอภิปรายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น(ว 2.2.3/1)
ระบุการใช้ทรัพยากร
ธรรมชาติ ที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม ในท้องถิ่น (ว 2.2.3/2)
อภิปรายและนำเสนอการใช้ทรัพยากร
ธรรมชาติอย่างประหยัด คุ้มค่า และมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ (ว 2.2.3/3)
มาตรฐาน 6.1
สืบค้นข้อมูลและอภิปรายส่วน ประกอบของอากาศและความสำคัญของอากาศ(6.1 3/1)
มาตรฐาน 8.1
ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อยากเรียนรู้และความสนใจของตนเองได้
( 8.1 .3/1)
วางแผนสร้างกิจกรรมการเรียนรู้รายสัปดาห์ตามสิ่งที่อยากเรียนรู้
(8.1 .3/2)
มาตรฐาน  ส 2.1  
บอกพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของตนเอง และผู้อื่นที่อยู่ในกระแสวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
(ส 2.1.3/2)
มาตรฐาน 2.2
ระบุบทบาทหน้าที่ของสมาชิกกลุ่มในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง( 2.2 .3/1)
มาตรฐาน ส 5.1
บอกความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพกับลักษณะทางสังคมของชุมชน
(ส5.1 ป3/3)
มาตรฐาน  ส 5.2  
เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงสภาพ แวดล้อมในชุมชนจากอดีตถึงปัจจุบัน
(ส 5.2.3/1)

มาตรฐาน 4.2 
เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของสภาพ แวดล้อมจากอดีตถึงปัจจุบันที่ส่งผลต่อการมองเห็นดวงดาวบนท้องฟ้า ( 4.2 .3/3)
มาตรฐาน  4.2
ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของชุมชนพร้อมกับสรุปและเปรียบเทียบความ สำคัญของขนบธรรม เนียมประเพณีของชุมชนตนเองและชุมชนอื่นๆได้(ส 4.2.3/1-3)


มาตรฐาน 1.1
อธิบายวิธีการและประโยชน์การทำงาน เพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม
( 1.1 .3/1)
มาตรฐาน 2.1
เลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์( 2.1 .3/1)

มาตรฐาน 1.1
บรรยายรูปร่างรูปทรงสิ่งต่างๆที่พบเห็นได้
( 1.1 .3/1 )
วาดภาพระบายสีสิ่งที่พบเห็นได้( 1.1 .3/6)
วาดภาพถ่ายทอดสิ่งที่ต้องการสื่อผ่าน เส้น  รูปร่าง รูปทรง สี ได้
( 1.1 .3/6)
ระบุวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างผลงานได้
( 1.1 .3/1/3/6/8)

มาตรฐาน 3.1
จัดรูปแบบการเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน และควบคุมตนเองเมื่อใช้ทักษะการเคลื่อนไหวตามแบบที่กำหนด 
( 3.1 .5/1)
มาตรฐาน 5.1
วิเคราะห์ผลกระทบจากความรุนแรงของภัยธรรมชาติที่มีต่อร่างกาย  จิตใจ และสังคม
( 5.1 .3/3)


สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
ประวัติศาสตร์
การงานอาชีพฯ
ศิลปะ
สุขศึกษา
การกำเนิดระบบสุริยะจักรวาล
มาตรฐาน ว 2.1  
สำรวจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนและอธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  
(ว 2.1.3/1)
มาตรฐาน ว 2.2
สำรวจทรัพยากรธรรม
ชาติและอภิปรายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
(ว 2.2.3/1)
มาตรฐาน 3.1
จำแนกชนิดและสมบัติของวัตถุที่เป็นส่วนประกอบของดวงดาวในระบบสุริยะจักรวาล ( 3.1.3/1)
มาตรฐาน 3.2
อธิบายประโยชน์ อันตรายที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของวัตถุในอวกาศ (3.2 .3/1,2)
มาตรฐาน 4.1
อธิบายเกี่ยวกับแรงดึงดูดของโลกและวัตถุในระบบสุริยะจักรวาล   ( 4.1 .3/2)
มาตรฐาน 6.1
สืบค้นข้อมูลและอภิปรายส่วนประกอบของอากาศและความสำคัญของระบบสุริยะจักรวาล
(6.1 .3/2)
ทดลองอธิบายการเคลื่อนที่ของอากาศที่มีผลจากความแตกต่างของอุณหภูมิ
 (ว 6.1.3/1-3)
มาตรฐาน ว 7.1
- สังเกต และอธิบายการขึ้นตกของดวงอาทิตย์ 
ดวงจันทร์ การเกิดกลางวันกลางคืน และการกำหนดทิศ
 ( 7.1 .3/1)
มาตรฐาน  ว 8.1
ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษา (8.1ป.3/1)
วางแผนการสังเกต สำรวจ ตรวจสอบ ศึกษาค้นคว้าโดยใช้ความคิดของตนเอง กลุ่ม และสามารถคาดการณ์สิ่งที่จะพบจากการสำรวจตรวจสอบได้
 (8.1ป.3/2)

-  เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่เหมาะสมในการสำรวจ และบันทึกผล (8.1ป.3/3)
- บันทึกและอธิบายผลการสังเกต สำรวจ ตรวจสอบ ตามความเป็นจริง มีภาพประกอบคำอธิบาย (8.1ป.3/4)
- สร้างคำถามใหม่และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องทีค้นคว้า
 (8.1ป.3/5-6)

มาตรฐาน 2.1
เข้าใจบทบาทหน้าที่ สิทธิ เสรีภาพของตนเอง และผู้อื่นในการทำกิจกรรม หรือดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับสังคม ตามหลักศาสนาวัฒนธรรมและความเชื่อ
( 2.1 .3/2)
มาตรฐาน ส 5.1
บอกความสัมพันธ์ของลักษณะกายภาพกับลักษณะทางสังคมของชุมชน(ส 5.1.3/1-3)
อธิบายเกี่ยวกับมลพิษและการก่อให้เกิดมลพิษโดยมนุษย์
(ส 5.2.3/3)
อธิบายความแตกต่างของเมืองและชนบท (ส 5.2.3/4)
ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในชุมชน  (ส 5.2.3/5)


มาตรฐาน 4.2
เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในชุมชนจากอดีตถึงปัจจุบัน
( 4.2 .3/3)
มาตรฐาน 1.1
อธิบายวิธีการและประโยชน์การทำงาน เพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวมเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ได้เหมาะสมกับลักษณะของงาน ทำงานอย่างเป็นระบบขั้นตอน
( 1.1 .3/1/2/3)
มาตรฐาน  ง 2.1
 เลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์
(ง 2.1.3/1)
มาตรฐาน 3.1
ค้นหาข้อมูลอย่างมีขั้นตอน นำเสนอข้อมูลในลักษณะต่างๆได้
( 3.1 .3/1)


มาตรฐาน 1.1
- บรรยายรูปร่างรูปทรงสิ่งต่างๆที่พบเห็นได้
( 1.1 .3/1 )
- วาดภาพระบายสีสิ่งของรอบตัวได้
( 1.1 .3/6)
- วาดภาพถ่ายทอดสิ่งที่ต้องการสื่อผ่าน เส้นรูปร่าง รูปทรง สี ได้
( 1.1 .3/6)
- ระบุวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างผลงานได้
( 1.1 .3/1 /3/6/8)
มาตรฐาน 4.1
เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพโดยการเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อการทำงาน
( 4.1 .3/5)

สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
ประวัติศาสตร์
การงานอาชีพฯ
ศิลปะ
สุขศึกษา
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
( สุริยุปราคา , จันทรุปราคา ,
น้ำขึ้นน้ำลง ข้างขึ้นข้างแรม กลางวันกลางคืน , ฤดูกาลม ,
ฝนดาวตก)

มาตรฐาน 7.1
ระบุว่าในท้องฟ้ามีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาว ( 7.1 .1/1)
- สังเกต และอธิบายการขึ้นตกของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ การเกิดกลางวันกลางคืน และการกำหนดทิศ
( 7.1 .3/1)
สังเกตและอธิบายการเกิดทิศและปรากฏการณ์การขึ้นตกของดวงดาวโดยใช้แผนที่ดาว ( 7.1 .5/1)
สร้างแบบจำลองและอธิบายการเกิดฤดู ข้างขึ้นข้างแรมสุริยุปราคา จันทรุปราคา และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
( 7.1 .6/1)
มาตรฐาน  8.1
ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษา
( 8.1.3/1)
วางแผนการสังเกต สำรวจ ตรวจสอบ ศึกษาค้นคว้าโดยใช้ความคิดของตนเอง กลุ่ม และสามารถคาดการณ์สิ่งที่จะพบจากการสำรวจตรวจสอบได้
( 8.1.3/2)
เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่เหมาะสมในการสำรวจ และบันทึกผล
( 8.1.3/3)
มาตรฐาน 1.1
ชื่นชมและบอกแบบอย่างการดำเนินชีวิต ข้อคิด จากเรื่องเล่า ได้อย่างเหมาะสม ( 1.1 .3/3)
มาตรฐาน  2.1
สรุปประโยชน์และการปฏิบัติตนตามประเพณีท้อง ความเชื่อเกี่ยวกับดวงดาวในระบบสุริยะจักรวาลอย่างงเหมาะสม (2.1.3/1)
มาตรฐาน 2.2
ระบุบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในการมีส่วนร่วมทำกิจกรรมต่างๆ
(
2.2 .3 /1)
มาตรฐาน 5.1
บอกความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพกับลักษณะทางสังคมของชุมชนต่อปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้  ( 5.1  .3/3)
มาตรฐาน 4.2
สรุปปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยอื่นๆที่มีผลต่อชีวิตของมนุษย์จากอดีตถึงปัจจุบันได้
( 4.2 .3/1)
มาตรฐาน 1.1
 ทำงานอย่างเป็นขั้นตอน ตามกระบวนการทำงานด้วยความสะอาดและสามารถอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเองได้  (1.1 3/3)
มาตรฐาน  2.1
 มีทักษะกระบวนการทำงานและการจัดการ การทำงานเป็นกลุ่ม การแสวงหาความรู้ สามารถแก้ปัญหาในการทำงาน และมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
( 2.1 .3/2/3)
มาตรฐาน  3.1
- ค้นหา รวบรวมข้อมูลที่น่าสน ใจเป็นประโยชน์จากแหล่ง ข้อ มูลต่างๆตรงตามวัตถุประสงค์
- สร้างงานเอกสารเพื่อใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันด้วยความรับผิดชอบ
( 3.1 .5/1/2)
มาตรฐาน 1.1
บรรยายรูปร่างรูปทรงสิ่งต่างๆที่พบเห็นได้
( 1.1 .3/1 )
วาดภาพระบายสีสิ่งของรอบตัวได้
( 1.1 .3/2)
ระบุวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างผลงานได้
( 1.1 .3/4)
วาดภาพถ่ายทอดสิ่งที่ต้องการสื่อผ่าน เส้นรูปร่าง รูปทรง สี ได้
( 1.1 .3/6)
มาตรฐาน 1.1
อธิบายลักษณะการเจริญเติบโตของมนุษย์ที่เชื่อมโยงจากการกำเนิดสิ่งมีชีวิตบนโลก ( 1.1 .3/1)
รู้และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา ปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของร่างก่ายได้ ( 1.1 .4/1/2/3)
มาตรฐาน  2.1
อธิบายความสำคัญและความแตกต่างของครอบครัวที่มีต่อตนเอง อธิบายวิธีสร้างสัมพันธภาพต่อตนเองและกลุ่มเพื่อน
( 2.1  .3/1/2)
มาตรฐาน  3.1
ควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่การใช้อุปกรณ์อย่างมีทิศทางในการประกอบกิจกรรมต่างๆ ( 3.1 .3/1)
มาตรฐาน  4.1
รู้และเข้าใจการดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย การป้องกันโรคจากการมองดูดวงอาทิตย์ด้วยตาเปล่า และโรคที่อาจเกิดจากแสงอาทิตย์         ( 4.1 .6/1)
มาตรฐาน    5.1
ปฏิบัติตนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากการเดินทางจากบ้าน โรงเรียน ( 5.1  .3/1)

สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
ประวัติศาสตร์
การงานอาชีพฯ
ศิลปะ
สุขศึกษา
ดวงอาทิตย์โลก และดาวเคราะห์
การ
- ลักษะณะของดาวเคราะห์แต่ละดวง
- จำแนกดาวเคราะห์  ดาวกฤษ์


มาตรฐาน 2.1 
สำรวจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนและอธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ( 2.1 .3/1)
มาตรฐาน 2.2
สำรวจทรัพยากรธรรมชาติ และอภิปรายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น  (2.2 .3/1)
- ระบุการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม ในท้องถิ่น
( 2.2 .3/2)
- อภิปรายและนำเสนอการใช้ทรัพยากร ธรรมชาติอย่างประหยัด คุ้มค่า และมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ 
( 2.2 .3/3)
มาตรฐาน 3.1
จำแนกชนิดและสมบัติของวัตถุที่เป็นส่วนประกอบของดวงดาวในระบบสุริยะจักรวาล  ( 3.1 .3/1)
มาตรฐาน 3.2
อธิบายประโยชน์ อันตรายที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงที่ของวัตถุในอวกาศ 
( 3.2 .3/1-2)
มาตรฐาน 4.1
อธิบายเกี่ยวกับแรงดึงดูดของโลกและวัตถุในอวกาศ  ( 4.2 .3/2)


มาตรฐาน  2.2
ระบุบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในการมีส่วนร่วมทำกิจกรรมต่างๆตามกระบวนการประชาธิปไตย
( 2.2 .3/1)
มาตรฐาน  5.1
รู้และเข้าใจองค์ประกอบทางภูมิศาสตร์ การสร้างการใช้แผนผัง แผนที่ และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ เพื่อหาข้อมูลในพื้นที่รอบตัว
เขียนแผนผังง่ายๆเพื่อแสดงตำแหน่งที่ตั้งของสถานที่สำคัญในบริเวณโรงเรียนและชุมชน
( 5.1 .3/1/2)
มาตรฐาน 5.2
- เข้าใจความสำคัญและรักษาสิ่งแวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรมและทรัพยากรธรรม
ชาติในชุมชน
( 5.2 .3/1)
- เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างประชากรกับสิ่งแวดล้อมที่อาศัยอยู่ ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
( 5.2 .3/2)
- เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง
มาตรฐาน  4.2
สรุปปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยอื่นๆที่มีผลต่อชีวิตของมนุษย์จากอดีตถึงปัจจุบันได้
( 4.2 .3/1)


มาตรฐาน  1.1
ทำงานอย่างเป็นขั้นตอน ตามกระบวนการ อธิบายวิธีการและประโยชน์จากการทำงาน เพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม
( 1.1 .3/2/3)
มาตรฐาน  2.1
มีทักษะกระบวนการทำงานและการจัดการ การทำงานเป็นกลุ่ม การแสวงหาความรู้ สามารถแก้ปัญหาในการทำงาน และมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
( 2.1 .3/2/3)
มาตรฐาน  3.1
- ค้นหา รวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจ เป็นประโยชน์ จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ตรงตามวัตถุประสงค์
( 3.1 .5/1)
- สร้างงานเอกสารเพื่อใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันด้วยความรับผิดชอบ
( 3.1 .5/1/2)


มาตรฐาน 1.1
บรรยายรูปร่างรูปทรงสิ่งต่างๆที่พบเห็นได้
( 1.1 .3/1 )
วาดภาพระบายสีชิ้งานเกี่ยวกับเรื่องลักษณะทางกายภาพของโลกได้( 1.1 .3/2)
ระบุวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างชิ้นงานได้
( 1.1 .3/4)
วาดภาพถ่ายทอดสิ่งที่ต้องการสื่อผ่าน เส้นรูปร่าง รูปทรง สี ได้
( 1.1 .3/1,6)

มาตรฐาน  1.1
 รู้และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา ปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของร่างก่ายได้
 ( 1.1 .4/1/2/3)
มาตรฐาน  2.1
อธิบายความสำคัญและความแตกต่างของครอบครัวที่มีต่อตนเอง อธิบายวิธีสร้างสัมพันธภาพต่อตนเองและกลุ่มเพื่อน
( 2.1  .3/1/2)
มาตรฐาน  4.1
รู้และเข้าใจการดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย การป้องกันโรคจากการมองดูดวงอาทิตย์ด้วยตาเปล่า และโรคที่อาจเกิดจากแสงอาทิตย์ 
( 4.1  .6/1)


สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
ประวัติศาสตร์
การงานอาชีพฯ
ศิลปะ
สุขศึกษา
แรงและการเคลื่อนที่
มาตรฐาน 3.2
ทดลองและอธิบายผลของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับวัสดุเมื่อถูกแรงกระทำ หรือทำให้ร้อนขึ้นหรือทำให้เย็นลง ( 3.2 .3/1)
อภิปรายประโยชน์ และอันตรายที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของวัสดุ
( 3.2  .3/2)
มาตรฐาน 4.2 
ทดลองและอธิบาย แรงเสียดทานและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
( 4.2  .6/1)
มาตรฐาน  8.1
ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่อง ที่
จะศึกษา ตามที่กำหนดให้และตามความสนใจ( 8.1 .3/1)
วางแผน  การสังเกต เสนอวิธีสำรวจตรวจสอบ ศึกษาค้นคว้า โดยใช้ความคิดของตนเอง ของกลุ่มและคาดการณ์สิ่งที่จะพบจากการสำรวจ ตรวจสอบ( 8.1 .3/2)
เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือที่เหมาะสม
ในการสำรวจตรวจสอบ
 และบันทึกข้อมูล
( 8.1 .3/3)
- จัดกลุ่มข้อมูล เปรียบเทียบกับสิ่งที่คาดการณ์ไว้และนำเสนอผล( 8.1 .3/4)

มาตรฐาน 2.1
สรุปประโยชน์และการปฏิบัติตนตามประเพณีท้อง ความเชื่อเกี่ยวกับดวงดาวในระบบสุริยะจักรวาลอย่างเหมาะสม
( 2.1 .3/1)
มาตรฐาน  2.2
- ระบุบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในการมีส่วนร่วมทำกิจกรรมต่างๆ
- วิเคราะห์ความแตกต่างของกระบวนการตัดสินใจฝนชั้นเรียน โดยวิธีการออกเสียง หรือเลือกตัวแทน
- ยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจ
( 2.2  .3 /1/2/3)
มาตรฐาน  5.1
ใช้ภาพถ่ายแผนที่แผนผังในการหาข้อมูลเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ในการสำรวจดวงดาวได้เหมาะสม ( 5.1 .3/1)

มาตรฐาน 4.2
สรุปปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยอื่นๆที่มีผลต่อชีวิตของมนุษย์ นำมาซึ่งการคิดค้นประดิษฐ์และเรียนรู้เกี่ยวกับแรงการเคลื่อนที่ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ( 4.2 .3/1)

มาตรฐาน 1.1
ทำงานอย่างเป็นขั้นตอน ตามกระบวนการทำงานด้วยความสะอาดและสามารถอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเองได้
อธิบายวิธีการและประโยชน์จากการทำงาน เพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม
( 1.1 .3/2/3)
อธิบายเหตุผลการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย
ปฏิบัติตนอย่า
มีมารยาทในกรทำงาน
ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัดและมีคุณค่า
( 1.1 .4/1/3/4)
มาตรฐาน  2.1
 มีทักษะกระบวนการทำงานและการจัดการ การทำงานเป็นกลุ่ม การแสวงหาความรู้ สามารถแก้ปัญหาในการทำงาน และมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
( 2.1 .3/2/3)
มาตรฐาน 3.1
บอกข้อมูลที่สนใจและแหล่งข้อมูลที่ใกล้ตัว ( 3.1 .1/1)
ใช้ความรู้ ภูมิปัญญาของท้องถิ่นนับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ใช้จินตนาการ และความคิดอย่างมีระบบในการออกแบบสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ( 3.1 .3/2)

มาตรฐาน 1.1
บรรยายรูปร่างรูปทรงสิ่งต่างๆที่พบเห็นได้
( 1.1 .3/1 )
วาดภาพระบายสีชิ้นงานเกี่ยวกับเรื่องลักษณะทางกายภาพของโลกได้
( 1.1 .3/2)
ระบุวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างชิ้นงานได้ ( 1.1 .3/4)
วาดภาพถ่ายทอดสิ่งที่ต้องการสื่อผ่าน เส้นรูปร่าง รูปทรง สี ได้
( 1.1 .3/1,6)

มาตรฐาน 1.1
รู้และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา ปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของร่างก่ายได้ ( 1.1 .4/1/2/3)
- อธิบายลักษณะการเจริญเติบโตของมนุษย์ที่เชื่อมโยงจากการกำเนิดสิ่งมีชีวิตบนโลก
( 1.1  .3/1)
มาตรฐาน  2.1
อธิบายความสำคัญและความแตกต่างของครอบครัวที่มีต่อตนเอง อธิบายวิธีสร้างสัมพันธภาพต่อตนเองและกลุ่มเพื่อน
( 2.1  .3/1/2)
มาตรฐาน 4.1
รู้และเข้าใจการดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย การป้องกันโรคจากการมองดูดวงอาทิตย์ด้วยตาเปล่า และโรคที่อาจเกิดจากแสงอาทิตย์ 
( 4.1.6/1)
มาตรฐาน  5.1
ปฏิบัติตนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากการเดินทางจากบ้าน โรงเรียน
( 5.1 .3/1)


สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
ประวัติศาสตร์
การงานอาชีพฯ
ศิลปะ
สุขศึกษา
สรุปองค์ความรู้

มาตรฐาน  8.1
ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่อง ที่
จะศึกษา ตามที่กำหนดให้และตามความสนใจ( 8.1 .3/1)
วางแผน  การสังเกต เสนอวิธีสำรวจตรวจสอบ ศึกษาค้นคว้า โดยใช้ความคิดของตนเอง ของกลุ่มและคาดการณ์สิ่งที่จะพบจากการสำรวจ ตรวจสอบ
( 8.1 .3/2)
- เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือที่เหมาะสม
ในการสำรวจตรวจสอบ
 และบันทึกข้อมูล
( 8.1 .3/3)
- จัดกลุ่มข้อมูล เปรียบเทียบกับสิ่งที่คาดการณ์ไว้และนำเสนอผล
( 8.1 .3/4)
- แสดงความคิดเห็นและรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มนำไปสู่การสร้างความรู้ ( 8.1 .3/6)
- บันทึกและอธิบายผลการสังเกต สำรวจตรวจสอบตามความเป็นจริงมีแผนภาพประกอบคำอธิบาย
( 8.1 .3/7)
- นำเสนอ จัดแสดงผลงาน
โดยอธิบายด้วยวาจา และเขียนแสดงกระบวนการและผลของงานให้ผู้อื่นเข้าใจ  ( 8.1 .3/8)
มาตรฐาน 1.1
- ข้าใจความสำคัญ ความแตกต่างด้านความเชื่อของแต่ละภูมิภาคและสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตได้
( 1.1 .3/1)
- ชื่นชมและบอกแบบอย่างการดำเนินชีวิตตามข้อคิดจาก เรื่องเล่า ตำนาน ในท้องถิ่นได้ ( 1.1 .3/4)
- สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างภารดรภาพและยอมรับความแตกต่างทางประเพณี วัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาครวมทั้งเคารพในสิทธิของตนเองและผู้อื่นได้ ( 5.1 .4/7)
มาตรฐาน 5.1
ใช้แผนที่ แผนผัง  และภาพถ่ายในการหาข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ( 5.1 .3/1)
เขียนแผนผังง่ายๆ เพื่อแสดงตำแหน่งที่ตั้งของสถานที่สำคัญในบริเวณโรงเรียนและชุมชน  ( 5.1 .3/2)
บอกความสัมพันธ์ของลักษณะกายภาพกับลักษณะทางสังคมของชุมชน 
( 5.1 .3/1-3)มาตรฐาน  4.2
สรุปปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยอื่นๆที่มีผลต่อชีวิตของมนุษย์จากอดีตถึงปัจจุบันได้
( 4.2 .3/1)

มาตรฐาน  1.1
- อธิบายวิธีการและประโยชน์การทำงาน เพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม(1.1 .3/1)
- ใช้วัสดุ  อุปกรณ์  และเครื่องมือ ตรงกับลักษณะงาน ( 1.1 .3/2)
- ทำงานอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวน การทำงานด้วยความสะอาดความรอบคอบ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
( 1.1 .3/3)
มาตรฐาน  2.1
เลือกใช้สิ่งของเครื่อง ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์
( 2.1 .3/1)
มาตรฐาน  4.1
สำรวจข้อมูลที่เกี่ยวกับอาชีพต่าง ในชุมชน  บอกถึงความแตกต่างและตัดสินใจเลือกอาชีพที่ตนเองชื่นชอบได้ 
( 4.1 .3/1)
มาตรฐาน 2.1 
มีการจัดการสิ่งของเครื่องใช้ด้วยการนำกลับมาใช้ซ้ำ
( 4.1 .3/3)

มาตรฐาน 1.1
- บรรยายรูปร่างรูปทรงสิ่งต่างๆที่พบเห็นได้ 
( 1.1 .3/1 )
- วาดภาพระบายสีสิ่งของรอบตัวได้
( 1.1 .3/6)
- วาดภาพถ่ายทอดสิ่งที่ต้องการสื่อผ่าน เส้นรูปร่าง รูปทรง สี ได้
( 1.1 .3/6)
- ระบุวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างผลงานได้
( 1.1 .3/1 /3/6/8)

มาตรฐาน 5.1
วิเคราะห์ผลกระทบจากความรุนแรงของภัยธรรมชาติที่มีต่อร่างกาย  จิตใจ  และสังคม
( 5.1 .3/3)สิ่งที่รู้แล้วสิ่งที่อยากเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้บูรณาการ (Problem Based Learning) PBL
Topic : ระบบสุริยะจักรวาล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 Quarter 3 ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2557


สิ่งที่รู้แล้ว
สิ่งที่อยากเรียนรู้
- พระอาทิตย์มีความร้อนและมีขนาดใหญ่
- ดาวพลูโตมีขนาดเล็ก
- ดาวเสาร์และดาวเนปจูนมีวงแหวน
- รู้ว่าพระอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์
- ดาวยูเรนัสมีดวงจันทร์เป็นบริวาร
- ดาวพลูโตมีขนาดเล็กที่สุดในหมู่ดาวเคราะห์
- โลกเป็นดาวเคราะห์
- ดาวพุธอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุด
- โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์
-ดาวเนปจูนมีสีฟ้า
-ดาวพลูโตออกนอกระบบสุริยะจักรวาล
-โลกคือดาวเคราะห์ดวงหนึ่ง
-ดาวยูเรนัสมีดวงจันทร์เป็นบริวาร
-ระบบสุริยะจักรวาลมีดาว 9 ดวง
-โลกมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่
-โลกหมุนรอบตัวเอง
-รู้จักชื่อกลุ่มดาวต่างๆ
- ทำไมพระอาทิตย์ถึงมีแสงและมีความร้อน
- ทำไมดาวเสาร์ถึงมีวงแหวน
- โลกเกิดขึ้นได้อย่างไร
- การกำเนิดของดวงอาทิตย์เกิดขึ้นได้อย่างไร
- ทำไมดาวพลูโตมีขนาดเล็ก
- วงโคจรของดวงดาว
- ปรากฏการณ์ธรรมชาติเกิดขึ้นได้อย่างไร เช่น จันทรุปราคา ฝนดาวตก
- ดาวเคราะห์มีกี่ดวง
- ถ้าหากไม่มีดวงจันทร์โลกจะเป็นอย่างไร
- ทำไมฤดูหนาวพระอาทิตย์ขึ้นช้าพระจันทร์ขึ้นเร็ว
- อยากรู้ชื่อกลุ่มดาวต่างๆ
- ระบบสุริยะจักรวาลเกิดขึ้นได้อย่างไร
- ทำไมต้องมีกล้องส่องดูดาว
- อยากรู้ลักษณะของดวงดาวต่างๆ
- อยากรู้ว่าดวงดาวต่างๆมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่หรือไม่
- ใครขึ้นไปสำรวจดวงจันทร์เป็นคนแรก
- อุกบาตเกิดขึ้นได้อย่างไร

 


2 ความคิดเห็น:

  1. Casino Lake Tahoe - MapyRO
    Find the best 보령 출장샵 Casino Lake Tahoe reviews, opening hours, 성남 출장안마 services, location maps, 익산 출장마사지 photos 전주 출장마사지 and 김천 출장안마 videos. Save money and explore the area's top

    ตอบลบ
  2. NoVCasino Casino - NOVCASINO.COM
    NoVCasino.com casinosites.one offers a no หาเงินออนไลน์ deposit bonus wooricasinos.info of 100% up to €150. No Deposit Bonus is given to new players casino-roll.com only. No deposit bonuses novcasino expire

    ตอบลบ