เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา2/2557 Topic:"จักรวาลความรัก"

เป้าหมาย(Understanding Goal) :นักเรียนมีความเข้าใจในระบบสุริยะจักรวาล เห็นความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลกรวมทั้งปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของทุกสรรพสิ่งบนโลกและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่น การปฏิบัติตนเมื่อเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ การวางแผนการใช้ชีวิตตลอดจนการสร้างเครื่องมือเครื่องใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสม

week2


เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลและอภิบายส่วนประกอบของอวกาศและความสำคัญของอวกาศได้
สัปดาห์
Input
Process (PBL)
Output
Outcome
2

โจทย์ การกำเนิดของระบบสุริยะจักรวาล
คำถาม
ดวงดาวในระบบสุริยะจักรวาลเกิดขึ้นได้อย่างไร
ดวงดาวในระบบสุริยะจักรวาลมีความสัมพันธ์กันอย่างไร
เครื่องมือคิด
- Blackboard  Share องค์ประกอบของระบบสุริยะจักรวาล, การกำเนิดของดวงดาวในระบบสุริยะจักรวาล
และความสัมพันธ์ของดวงดาวในระบบสุริยะจักรวาล
จะเกิดอะไรขึ้นหากไม่มีระบบสุริยะจักรวาล
- Show and Share นำเสนอชิ้นงาน
- Wall Thinking ติดชิ้นงาน
- Brainstorm ระดมความคิดเกี่ยวกับการกำเนิดจักรวาล ดวงดาว
นักเรียน ความแตกต่างของนักเรียนแต่ละบุคคล ความสนใจ
สื่อ/อุปกรณ์
- ห้องสมุด
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- อินเตอร์เน็ต

วันจันทร์
ชง
- ครูเล่านิทานเกี่ยวกับกำเนิดโลกให้นักเรียนฟัง
เชื่อม
ครูกระตุ้นด้วยคำถามนักเรียนได้เห็นอะไรบ้าง สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร มีผลต่อตัวเราหรือไม่อย่างไร
- ครูและนักเรียนร่วมสนทนาร่วมแลกเปลี่ยน  ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบสุริยะจักรวาล
วันอังคาร
ชง
ครูให้นักเรียนยกตัวอย่างดาวเคราะห์ที่รู้จักในระบบสุริยะจักรวาลพร้อมบอกลักษณะเด่นที่ของดาวดวงนั้นๆ
ใช้
- นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ2-3 คนและเลือกหัวข้อเกี่ยวกับดวงดาวโดยการจับฉลากเพื่อค้นข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ต
- ดวงอาทิตย์
- ดวงจันทร์
- โลก
- ดาวอังคาร
- ดาวพุธ
- ดาวพฤหัสบดี
- ดาวศุกร์
- ดาวเสาร์
- ดาวยูเรนัส
- ดาวเนปจูน
  วันพฤหัสบดี
ชง
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผ่านมา(ค้นหาข้อมูลดวงดาว)
ใช้
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำสิ่งที่ได้ค้นคว้ามาในรูปแบบชาร์ตความรู้
ศุกร์
เชื่อม
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอชาร์ตความรู้เกี่ยวกับระบบสุริยะจักวาลให้ครูและเพื่อนรับฟัง
ใช้
-นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ชิ้นงาน
- ชาร์ตความรู้ระบบสุริยะจักรวาล
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- ระดมความคิดเกี่ยวกับการกำเนิดจักรวาล ดวงดาว
- ค้นคว้าเกี่ยวกับการดวงดาว
- ดวงอาทิตย์
- ดวงจันทร์
- โลก
- ดาวอังคาร
- ดาวพุธ
- ดาวพฤหัสบดี
- ดาวศุกร์
- ดาวเสาร์
- ดาวยูเรนัส
- ดาวเนปจูน

- นำเสนอชิ้นงาน
ความรู้
การกำเนิดของระบบสุริยะจักรวาลและลักษณะของดาวเคราะห์แต่ละดวง
ทักษะ
1. ทักษะชีวิต
- สามารถวางแผนการทำงานและรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง
2. ทักษะการแก้ปัญหา
วิธีการทำงานเป็นทีม ให้งานประสบความสำเร็จบนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคล
3. ทักษะการจัดลำดับข้อมูลอย่างเป็นระบบ
4. ทักษะการคิดและการเรียนรู้ โดยมีความสนในและสามารถวางแผนการเรียนรู้ได้
5. ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยการยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่าง ของเพื่อนๆ
6. ทักษะการสื่อสาร
-การแสดงความคิดเห็นและการนำเสนอผลงานจากเรื่องราวที่ศึกษาค้นคว้าและชิ้นงานที่ลงมือปฏิบัติ
คุณลักษณะ
1. เคารพ เห็นคุณค่า ของตนเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ
2. มีการทำงานเป็นขั้นตอนและรับผิดชอบ ใส่ใจในหน้าที่
3. เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
4. สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
5. การคิดสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาค้นคว้าลักษณะทาง


ตัวอย่างชิ้นงานสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ตัวอย่างชิ้นงาน

ประมวลภาพกิจกรรม

1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้พี่ป.3 ได้เรียนรู้การวางแผนการเรียนรู้ต่อจากสัปดาห์ที่แล้วเกิดปัญหาเนื่องจากเวลาในการวางแผนการเรียนรู้ไม่เพียงพอและเนื้อหายังไม่คลอบคลุมพี่ป.3 จึงช่วยกันระดมความคิดขมวดหัวข้อและวางแผนทำปฏิทินการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้เรื่องมือ Black board share นักเรียนแบ่งกลุ่ม 4 กลุ่มเพื่อช่วยกันตกแต่งปฏิทินการเรียนรู้ลงในกระดาษแผ่นใหญ่และช่วยกันตกแต่งชื่อหน่วยการเรียนรู้จากนั้นครูและนักเรียนนั่งล้อมวงเป็นวงกลมทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ทั้งหมดตลอดสัปดาห์นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่2

    ตอบลบ