เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา2/2557 Topic:"จักรวาลความรัก"

เป้าหมาย(Understanding Goal) :นักเรียนมีความเข้าใจในระบบสุริยะจักรวาล เห็นความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลกรวมทั้งปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของทุกสรรพสิ่งบนโลกและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่น การปฏิบัติตนเมื่อเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ การวางแผนการใช้ชีวิตตลอดจนการสร้างเครื่องมือเครื่องใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสม

week5


เป้าหมายรายสัปดาห์: นักเรียนมีความเข้าใจและสามารถอธิบายการเกิดปรากฎการณ์ธรรมชาติได้
สัปดาห์
Input
Process (PBL)
Output
Outcome6
5

โจทย์  การเกิดปรากฎการณ์ธรรมชาติ
คำถาม
- ทำไมจึงเกิดสุริยุปราคา/จันทรุปราคา

เครื่องมือคิด
- Brainstorms ระดมสมองร่วมกันเกี่ยวกับการการเกิดปรากฎการณ์ธรรมชาติ
- Blackboard Share  การเกิดปรากฎการณ์ธรรมชาติ
- Show and Share นำเสนอชิ้นงาน
- Wall Thinking ติดชิ้นงาน
สื่อ/อุปกรณ์
- อุปกรณ์ทดลองการเกิดสุริยุปราคา
- บรรยากาศในห้องเรียน
วันจันทร์
ชง
- ครูทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมา
- ครูทำการทดลองสุริยุปปราคาให้นักเรียนดูหลังจากดูเสร็จครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนเห็นอะไร  ได้เรียนรู้อะไรและจะนำไปใช้อย่างไร”
เชื่อม
- ครูและนักเรียนอภิปรายสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทดลอง
ใช้
- นักเรียนจับฉลากแบ่งกลุ่มกลุ่มละ 3-4 คน ศึกษาค้น
คว้าข้อมูลปรากฎการณ์ธรรมชาติ
การเกิดสุริยุปราคา 
จันทรุปราคา
 - การเกิดข้างขึ้น ข้างแรม น้ำขึ้นน้ำลง
 - การเกิดกลางวัน กลางคืน
 - การเกิดฤดูกาล
 - การเกิดฝนดาวตก

วันอังคาร
ใช้
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำข้อมูลเกี่ยวกับปรากฎการณ์ธรรมชาติมาเขียนสรุปความเข้าใจผ่านชิ้นงานชาร์ตความรู้
วันศุกร์
ใช้
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอชาร์ตความรู้เกี่ยวกับปรากฎการณ์ธรรมชาติให้เพื่อนๆและครูฟัง
-นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ชิ้นงาน
- ชาร์ตความรู้เกี่ยวกับปรากฎการณ์ธรรมชาติ
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
นักเรียนระดมความคิดเสนอแนะและอภิปรายเกี่ยวกับปรากฎการณ์
ธรรมชาติ
ความรู้
นักเรียนมีความเข้าใจและสามารถอธิบายการเกิด
ปรากฎการณ์ธรรมชาติได้
ทักษะ
1. ทักษะชีวิต
- สามารถอธิบายการเกิดปรากฎการณ์ธรรมชาติได้
 - สามารถแสดงความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่นและรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง
- สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้
2. ทักษะการแก้ปัญหาสามารถ แก้ไขปัญหาระหว่างการทำแผนที่ดูดาว
3. ทักษะการจัดลำดับข้อมูล
อย่างเป็นระบบ
4. ทักษะการคิดและการเรียนรู้
โดยมีความสนในและสามารถวางแผนการเรียนรู้ได้
5. ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยการยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลาย
6. ทักษะการสื่อสาร
-การแสดงความคิดเห็นและการนำเสนอผลงานจากเรื่องราวที่ศึกษาค้นคว้าและชิ้นงานที่ลงมือปฏิบัติ
คุณลักษณะ
1. เคารพ เห็นคุณค่า ของตนเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ
2. มีการทำงานเป็นขั้นตอนและรับผิดชอบ ใส่ใจในหน้าที่
3. เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
4. สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
5. การคิดสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาค้นคว้าลักษณะทาง


ตัวอย่างชิ้นงานสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ตัวอย่างชิ้นงานประมวลภาพกิจกรรม

1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้พี่ป.3 ได้เรียนรู้ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ครูนำการทดลองสุริยุปราคาให้นักเรียนชมหลังจากที่ดูการทดลองเสร็จครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด"นักเรียนเห็นอะไร ได้เรียนรู้อะไรและจะนำไปใช้อย่างไร”หลังจากนั้นครูครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด่อถ้าโลกหยุดหมุนจะเป็นอย่างไร พี่บาส: อีกฝั่งหนึ่งที่โดนแสงจากดวงอาทิตย์จะร้อนและอีกฝั่งหนึ่งที่ไม่โดนแสงจะมีแต่ตอนกลางคืนครับ พี่น้ำอ้อย: เกิดแผ่นดินไหมค่ะ พี่ซอ: เกิดน้ำท่วมโลกค่ะ หลังจากที่สนทนาเสร็จครูและนักเรียนนั่งอภิปรายเกี่ยวกับการทดลองครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มล่ะ 3-4คนเพื่อค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติ การเกิดสุริยุปราคา / จันทรุปราคา การเกิดข้างขึ้น ข้างแรม / น้ำขึ้นน้ำลง การเกิดกลางวัน กลางคืนและการเกิดฤดูกาล
    จากนั้นพี่แต่ละกลุ่มนำข้อมูลที่ได้มานำเสนอในรูปแบบการ์ตูนช่อง ทามไลน์ บรรยาย ชาร์ตความรู้ ฯลฯ ในชั่วโมงต่อมาครูให้พี่ป.3 นำเสนอข้อมูลที่พี่ป.3 ค้นคว้ามานำเสนอให้เพื่อนๆและครูฟังหลังจากที่นำเสนอเสร็จครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด"ถ้าดวงจันทร์หายไปกับโลกหยุดหมุนสิ่งไหนน่าจะมีผลกระทบมากว่ากันเพราะเหตุใดถึงเป็นเช่นนั้น ครูแจกกระดาษให้พี่ป.3 ครละ 1 แผนเขียนแสดงความคิดเห็นผ่านเครื่องมือคิดชักเย่อ พี่ป.3 ให้เหตุผลต่างๆ หลังจากนั้นครูหนันเปิดคลิปวีดีโอถ้าโลกหยุดหมุนจะเป็นอย่างไรให้พี่ๆป.3 ดูหลังจากดูจบครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด"นักเรียนเห็นอะไร ได้เรียนรู้อะไรและจะนำไปใช้อย่างไร” พี่น้ำอ้อย: ถ้าโลกหยุดหมุนเราก็จะไม่มีอากาศหายใจ พี่บาส:ขั้วโลกเหนือน้ำก็จะท่วมครับและมีพื้นที่ในบางพื้นที่แห้งแล้ง พี่อั้ม พี่ชมพู พี่น้ำฝน พี่แป้ง : จะมีกลางวันละกลางคืนที่ยาวนานค่ะ ครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลมทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิปและทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์นี้นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

    ตอบลบ