เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา2/2557 Topic:"จักรวาลความรัก"

เป้าหมาย(Understanding Goal) :นักเรียนมีความเข้าใจในระบบสุริยะจักรวาล เห็นความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลกรวมทั้งปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของทุกสรรพสิ่งบนโลกและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่น การปฏิบัติตนเมื่อเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ การวางแผนการใช้ชีวิตตลอดจนการสร้างเครื่องมือเครื่องใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสม

week 7


 เป้าหมายรายสัปดาห์: นักเรียนเข้าใจสามารถและสามารถสังเกตลักษณะกลุ่มดาวต่างๆและสามารถออกแบบวางแผนการดูดาวร่วมกับผู้อื่นได้
สัปดาห์
Input
Process (PBL)
Output
Outcome
7

โจทย์  ค่ายดูดาว
คำถาม
- นักเรียนจะวางแผนการเข้าค่ายดูดาวได้อย่างไร
เครื่องมือคิด
- Brainstorms ระดมสมองร่วมกันเกี่ยวกับการวางแผนการเข้าค่ายดูดาว
- Show and Share นำเสนอชิ้นงานนิทานกลุ่มดาวและการออกแบบวางแผนค่ายดูดาว
- Wall Thinking ติดชิ้นงานนิทานช่องกลุ่มดาว
สื่อ/อุปกรณ์
- แผนที่ดูดาว
- ผู้รู้
- โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
- อินเตอร์เน็ตวันจันทร์
ชง
- ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ครูตั้งคำถามกระตุ้นความคิด “นักเรียนจะวางแผนการเข้าค่ายดูดาวได้อย่างไร”
เชื่อม

- ครูและนักเรียนพูดคุยแสดงความคิดเห็นร่วมกัน

- ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มดาว จักราศีและนำข้อมูลมาจัดกระทำในรูปแบบที่น่าสนใจ (ชาร์ต ,ภาพวาด ,นิทานช่อง)และนำเสนอให้ครูและเพื่อน
ใช้
นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอข้อมูลสิ่งที่ได้คนคว้ามาให้ครูและเพื่อนๆฟัง
วันอังคาร
ชง
- ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมา
- นักเรียนแต่ละคนศึกษาเกี่ยวกับวิธีการดูดาวเบื้องต้น
เชื่อม
- นักเรียนเรียนรู้วิธีการอ่านแผนที่ดวงดาว ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียน โดยการกำหนด วัน เวลา เดือน เพื่อให้นักเรียนหาดวงดาวบนท้องฟ้าที่มองเห็นชัดเจนในวันนั้นๆ
ใช้
- นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการศึกษาแผนที่ดูดาวในรูปแบบที่นักเรียนสนใจ(ชาร์ต ,ภาพวาด ,นิทานช่อง)

วันศุกร์

ชง
-ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะมีวิธีการวางแผนการเข้าค่ายดูดาวอย่างไรโดยครูมีโจทย์ให้แต่ละกลุ่มนำไข่ไก่มากลุ่มล่ะ 4 ฟอง  ข้าวคนละ 1 กำมือ ทุกกลุ่มต้องหาอาหารรับประทานเอง 1 มื้อ

เชื่อม
- นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนเข้าค่ายดูดาว
- ครูแบ่งกลุ่มให้นักเรียน 4 กลุ่มเพื่อวางแผนเข้าค่ายดูดาว
ใช้
-นักเรียนและครูเข้าค่ายดูดาว
-นักเรียนแต่ละคนสรุปกิจกรรมที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมค่ายดูดาวชิ้นงาน
- นิทานช่องกลุ่มดาว
- การออกแบบและวางแผนการเข้าค่ายดูดาว
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน
- พูดคุยสนทนาเกี่ยวกับการออกแบบและวางแผนการเข้าค่ายดูดาว

ความรู้

นักเรียนเข้าใจสามารถและสามารถสังเกตลักษณะกลุ่มดาวต่างๆและสามารถออกแบบวางแผนการดูดาวร่วมกับผู้อื่นได้

ทักษะ
ทักษะชีวิต
- สามารถอธิบายการใช้อุปกรณ์การดูดาวในการสร้างชิ้นงานได้
- สามารถแสดงความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่นและรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง
- สามารถนำความรู้เกี่ยวกับการเข้าค่ายดูดาวไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้
- สามารถมองเห็นข้อดี ข้อเสีย จากมุมมองที่หลากหลายเกี่ยวกับอุปกรณ์การดูดาวแต่ละชนิด
- ทักษะการแก้ปัญหา และสามารถแก้ไขปัญหาระหว่างเข้าค่ายดูดาวได้
- ทักษะการจัดลำดับข้อมูลกลุ่มดาวอย่างเป็นระบบ
- ทักษะการคิดและการเรียนรู้ โดยมีความสนในและสามารถวางแผนการเรียนรู้ได้
- ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยการยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่าง ของเพื่อนๆ
-ทักษะการสื่อสารสามารถนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจผ่านกิจกรรมที่หลากหลายในรูปแบบต่างๆ
คุณลักษณะ
- เคารพ เห็นคุณค่า ของตนเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ
- มีการทำงานเป็นขั้นตอนและรับผิดชอบ ใส่ใจในหน้าที่
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
- การคิดสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาค้นคว้าลักษณะทาง


ตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ตัวอย่างชิ้นงาน


ประมวลภาพกิจกรรม
1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้พี่ป.3 ได้เรียนรู้การวางแผนออกแบบการเข้าค่ายดูดาว ครูตั้งคำถามกะตุ้นการคิด"นักเรียนจะวางแผนการเข้าค่ายดูดาวได้อย่างไร"นักเรียนแต่ละคนพูดคุยแสดงความคิดเห็นร่วมกันจากนั้นครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 4 กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มดาวเพิ่มเติมหลังจากที่หาข้อมูลเสร็จครูและนักเรียนนั่งล้อมวงเป็นวงกลุ่มเพื่อพูดคุยอภิปรายข้อมูลที่ได้ไปสืบค้นมาหลังจากนั้นครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดต่อ"นักเรียนจะนำเสนอความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้จักรวาลความรักให้ผู้อื่นได้เรียนรู้ร่วมได้อย่างไร" นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม
    กลุ่มพี่แป้งนำเสนอระบบสุริยะจักรวาล นักดาราศาสตร์ กลุ่มพี่บาสนำเสนอปรากฏการณ์บนท้องฟ้า กลุ่มพี่น้ำอ้อยนำเสนอกลุ่มดาวต่างๆ กลุ่มพี่น้ำมนต์การใช้แผนที่ดูดาว รู้จักทิศทาง กลุ่มพี่บาส:ผมจะนำเสนอแบบเกมส์ครับใช้ลูกเต๋าทอยถ้าไปตกอยู่ตรงไหนพี่ก็ออกมาอธิบายข้อมูลที่น้องทอยได้ครับ พี่มอญ:ผมจะนำเสนอฤดูกาลโดยทำการทดลองเอาแผนที่โลกมาทดลองให้น้องดูด้วยครับ กลุ่มพี่แป้ง:จะนำเสนอโมเดลระบบสุริยะจักรวาลให้น้องฟังและตอนสุดท้ายหนูจะทำหมวกระบบสุริยะจักรวาลมาให้น้องเล่นให้น้องเรียงลำดับดาวเคราะห์ต่างๆค่ะ/ครับ กลุ่มพี่น้ำอ้อย:กลุ่มหนูจะทำชาร์ตกลุ่มดาวจักราศีให้น้องๆดูแล้วถามน้องว่าน้องเกิดเดือนอะไรและให้น้องดูกลุ่มดาวนั้นๆและจะมีเกมส์ให้น้องวาดภาพกลุ่มดาวต่างๆโดยพี่จะให้น้องจับฉลากแล้วก็วาดภาพค่ะ/ครับ กลุ่มพี่น้ำมนต์: กลุ่มหนูจะสอนน้องดูแผนที่ดูดาวและมีเกมส์ให้น้องเล่นเป็นเกมส์ทิศทางให้น้องรู้จักทิศทางต่างๆค่ะครู หลังจากนั้นครูให้พี่ๆป.3 เตรียมอุปกรณ์ที่จะนำเสนอและนำเสนอให้ครูและเพื่อนๆได้รีบฟังหลังจากนั้นครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลมพูดคุยเกี่ยวกับการเตรียมอุปกรณ์มาเข้าขค่ายดูดาวในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557 โดยครูกำหนอให้พี่ป.3 นำไข่ไก่มากลุ่มละ 3 ฟอง นำข้าวมาคนละ 1 กำมือ หลังจากนั้นครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมที่ได้เรียนรู้ร่วมกันในสัปดาห์นี้นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

    ตอบลบ