เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา2/2557 Topic:"จักรวาลความรัก"

เป้าหมาย(Understanding Goal) :นักเรียนมีความเข้าใจในระบบสุริยะจักรวาล เห็นความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลกรวมทั้งปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของทุกสรรพสิ่งบนโลกและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่น การปฏิบัติตนเมื่อเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ การวางแผนการใช้ชีวิตตลอดจนการสร้างเครื่องมือเครื่องใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสม

week6


เป้าหมายรายสัปดาห์นักเรียนมีความเข้าใจและสามารถอภิปรายลักษณะของกลุ่มดาวต่างๆได้

สัปดาห์
Input
Process (PBL)
Output
Outcome
6
โจทย์  ราศีและการดูดาว
 คำถาม
การโคจรของดวงดาวมีความสัมพันธ์ต่อชีวิตมนุษย์อย่างไร
เครื่องมือคิด
- Brainstorms ระดมสมองร่วมกันเกี่ยวกับการความสัมพันธ์ของดวงดาวมีผลต่อชีวิตมนุษย์
- Blackboard Share  เกี่ยวกับการความสัมพันธ์ของดวงดาวมีผลต่อชีวิตมนุษย์
 - Show and Share นำเสนอชิ้นงานนิทานจักรราศีและแผนที่ดูดาว
- Wall Thinking ติดชิ้นงานนิทานจักรราศีและแผนที่ดูดาว
สื่อ/อุปกรณ์
คลิปวีดีโอ “เปิดตำนานกลุ่มดาว”
- แผนที่ดูดาว
บรรยากาศในห้องเรียน
วันจันทร์
ชง
ครูเปิดคลิปวีดีโอ “เปิดตำนานกลุ่มดาว” ให้นักเรียนดู
เชื่อม
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “การโคจรของดวงดาวมีความสัมพันธ์ต่อชีวิตมนุษย์อย่างไร 
นักเรียนระดมความคิดเสนอแนะและอภิปรายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างดวงดาวกับชีวิตมนุษย์
ใช้
- ครูและนักเรียนอภิปรายสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างดวงดาวกับชีวิตมนุษย์
-  นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษาหมู่ดาวต่างๆตามจักรราศีของตนเอง
- นักเรียนนำข้อมูลเกี่ยวกับดวงดาวตาม
จักรราศีมาเขียนสรุปความเข้าใจผ่านชิ้นงานนิทาน

วันอังคาร
ชง
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอจักรราศีให้ครูและเพื่อนๆฟัง
- ครูให้นักเรียนดูคลิปวิธีการดูดาว และนำแผนดูดาวมาให้นักเรียนดูประกอบด้วย
เชื่อม
ครูกระตุ้นด้วยคำถามนักเรียนมีวิธีประดิษฐ์แผนที่ดาวจากวัสดุอุปกรณ์ใดบ้างที่ประหยัดและคุ้มค่าที่สุดนักเรียนระดมสมองแสดงความคิดเห็น
ใช้
- นักเรียนออกแบบสร้างแผนที่ดูดาวของตนเอง
วันศุกร์

ชง
นักเรียนแต่ละคนนำเสนอแผนที่ดูดาวของ
เชื่อม
- ครูและนักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับกลุ่มดาวต่างๆและการดูดาว
ใช้
-นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ชิ้นงาน
นิทานเกี่ยวกับจักรราศี
- แผนที่ดูดาว
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- นักเรียนระดมความคิดเสนอแนะและอภิปรายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างดวงดาวกับชีวิตมนุษย์
- นักเรียนระดมความคิดเกี่ยวกับการออกแบบสร้างแผนที่ดูดาว
ความรู้
ลักษณะของกลุ่มดาวต่างๆ
ทักษะ
ทักษะชีวิต
สามารถอธิบายการใช้อุปกรณ์ในการทำแผนที่ดูดาว
สามารถแสดงความคิดเห็นและอภิปรายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างดวงดาวกับชีวิตมนุษย์ร่วมกับผู้อื่นและรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง
สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้
สามารถมองเห็นข้อดี ข้อเสีย
จากมุมมองที่หลากหลายเกี่ยวกับอุปกรณ์การดูดาวแต่ละชนิด
-ทักษะการแก้ปัญหาสามารถแก้ไขปัญหาระหว่างการทำแผนที่ดูดาว
-ทักษะการจัดลำดับข้อมูล
อย่างเป็นระบบ
-ทักษะการคิดและการเรียนรู้
โดยมีความสนใจและสามารถวางแผนการเรียนรู้ได้
-ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยการยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลาย
-ทักษะการสื่อสาร  แสดงความคิดเห็นและการนำเสนอผลงานจากเรื่องราวที่ศึกษาค้นคว้าและชิ้นงานที่ลงมือปฏิบัติ
คุณลักษณะ
-เคารพ เห็นคุณค่า ของตนเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ
-มีการทำงานเป็นขั้นตอนและรับผิดชอบ ใส่ใจในหน้าที่
-เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
-สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
-การคิดสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาค้นคว้าลักษณะทาง


ตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ประมวลภาพกิจกรรม

1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้พี่ป.3 ได้เรียนรู้กลุ่มดาวต่างๆ จักรราศี การใช้แผนที่ดูดาวและทิศแต่ละทิศ โดยครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดทำไมทั่วโลกใช้ปฏิทินร่วมกันใน 1 ปีมี 12 เดือน เพราะเหตุใด พี่ป.3 :เพราะว่าเขาดูจากการที่โลกหมุนรอบตัวเอง 1 รอบ เท่ากับ 24 ชั่วโมงเท่ากันทั่วโลกและโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์1 รอบ เท่ากัน 365 วันเป็น 1 ปี ค่ะ/ครับ หลังจากนั้นครูให้พี่ป.3 ดูคลิปวีดีโอเกี่ยวกับกลุ่มดาวต่างๆหลังจากที่ดูจบครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนเห็นอะไร ได้เรียนรู้อะไรและจะนำไปปรับใช้กับตนเองอย่างไร จากนั้นครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดต่อนักเรียนคิดว่ากลุ่มดาวมีความสำศัญกับชีวิตของเราอย่างไร พี่บาส: ใช้ดูทิศทางครับเพราะในสมัยก่อยไม่มีแผนที่เขาก็ดูดาวเอาครับ ในชั่วโมงต่อมาครูให้นั้นเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันเพื่อหาข้อมูลดวงดาวแต่ละดวงดาวหลังจากที่หาข้อมูลเสร็จครูและนักเรียนนั่งล้อมวงเป็นวงกลมเพื่ออภิปรายข้อมูลดวงดาวที่ศึกษามาหลังจากนั้นครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกันในสัปดาห์นี้นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

    ตอบลบ