เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา2/2557 Topic:"จักรวาลความรัก"

เป้าหมาย(Understanding Goal) :นักเรียนมีความเข้าใจในระบบสุริยะจักรวาล เห็นความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลกรวมทั้งปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของทุกสรรพสิ่งบนโลกและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่น การปฏิบัติตนเมื่อเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ การวางแผนการใช้ชีวิตตลอดจนการสร้างเครื่องมือเครื่องใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสม

week9


เป้าหมายรายสัปดาห์: นักเรียนสามารถถ่ายทอดความเข้าใจที่เรียนรู้มาสู่ผู้อื่นได้

สัปดาห์
Input
Process (PBL)
Output
Outcome6
9


โจทย์ การถ่ายทอดความเข้าใจสู่ผู้อื่น
คำถาม
- นักเรียนจะถ่ายทอดความเข้าใจที่เรียนรู้มาสู่ผู้อื่นอย่างไร
- นักเรียนจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้อย่างไรในชีวิตจริงอย่างไรได้บ้าง
เครื่องมือคิด
- Brainstorms ตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้
- Mind Mapping สรุปองค์ความรู้หลังเรียน
- Hot Warm Cool Cold สิ่งที่ดีแล้ว และสิ่งที่ควรพัฒนา

สื่อ/บรรยากาศ

- ชิ้นงาน
- ครู/นักเรียน/ผู้ปกครอง


วันจันทร์
ชง ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนสิ่งที่เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา แล้วกระตุ้นด้วยคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้
เชื่อม

นักเรียนระดมร่วมกันเพื่อตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้


วันอังคาร
ชง ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในชั่วโมงที่ผ่านมา แล้วครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนจะถ่ายทอดความเข้าใจที่เรียนรู้มาสู่ผู้อื่นอย่างไร
เชื่อม
นักเรียนร่วมกันแสดงความเห็นเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้มา
ใช้
นักเรียนทำ Mind Mapping สรุปองค์ความรู้หลังเรียน

วันพฤหัสบดี
ชง
ครูกระตุ้นด้วยคำถามนักเรียนจะเผยแพร่สิ่งที่ได้เรียนรู้ใน Quarterที่ 3 ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร
เชื่อม
ครูและนักเรียนระดมสมองการเผยแพร่องค์ความรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจ
ใช้
ครูและนักเรียนช่วยกันจัดมุมต่างๆของห้องและเตรียมนำเสนอเผยแพร่องค์ความรู้
วันศุกร์
 ชง
ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมทั้งสัปดาห์ร่วมกัน แล้วครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดเพิ่มเติมข้อดีและข้อควรปรับปรุง
เชื่อม
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นของตนเองตามความรู้สึก
 ใช้
- นักเรียนประเมินตนเอง
-นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์


ชิ้นงาน
- ตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้
- Mind Mapping หลังเรียน
- สิ่งที่ดีแล้ว/สิ่งที่ควรพัฒนา
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็น
- ถ่ายทอดความเข้าใจสู่ผู้อื่น
ความรู้
- สรุปองค์ความรู้หลังเรียน
- รู้สิ่งที่ตนทำได้ดีแล้วและสิ่งที่ควรปรับปรุงพัฒนา
- ตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้
- นำเสนอเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้
ทักษะ
1. ทักษะชีวิต
- สามารถวางแผนและจัดลำดับขั้นตอนการสรุปองค์ความรู้หลังเรียนได้
- เลือกใช้เครื่องมือในการทำงานได้ถูกต้องและเหมาะสมและปลอดภัย
- ทำงานด้วยความตั้งใจอย่างเต็มศักยภาพของตน
2.ทักษะการเรียนรู้

- มีเป้าหมายในการทำงาน มีความสนใจ กระตือรือร้น ตั้งใจ ความอดทนในการทำงานให้สำเร็จลุล่วงตามเวลาที่กำหนด

- มีทักษะในการฟัง พูด ถามและเขียนเกี่ยวกับการสรุปองค์ความรู้หลังเรียน สิ่งที่รู้แล้ว สิ่งที่อยากเรียนรู้และและการตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้
3.ทักษะการคิด
- สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์เกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน Quarter 3
- มีความเข้าใจต่อสิ่งที่ได้เรียนรู้ในภาพรวมโดยสามารถอธิบายหรือบรรยายได้ว่าตนได้เรียนรู้อะไรบ้าง มีอะไรที่ทำได้ดีแล้วหรือมีอะไรที่ต้องปรับปรุงพัฒนา 6.ทักษะการสื่อสาร
4.ทักษะการแก้ปัญหา คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์แล้วเรียบเรียงข้อมูลที่ได้รับรู้แล้วตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้
5.ทักษะการสื่อสาร สามารถนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจผ่านกิจกรรมที่หลากหลายในรูปแบบต่างๆ
คุณลักษณะ
1. เคารพ เห็นคุณค่า ของตนเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ
2. มีการทำงานเป็นขั้นตอนและรับผิดชอบ ใส่ใจในหน้าที่
3. เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
4. สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
5. การคิดสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาค้นคว้าลักษณะทาง


ตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ตัวอย่างชิ้นงาน

ประมวลภาพกิจกรรม


1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้พี่ป.3 ได้เรียนรู้การถ่ายทอดความเข้าใจสู่ผู้อื่น ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด"นักเรียนจะถ่ายทอดความเข้าใจที่เรียนรู้มาสู่ผู้อื่นอย่างไร"ครูและนักเรียนนั่งล้อมวงเป็นวงกลมเพื่อพูดคุยสนทนากัน นักเรียนแต่ละคนวางแผนการเตรียมตัวนำเสนองานโดยนักเรียนจับกลุ่ม 4 กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันเพื่อทำชาร์ตความรู้เกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้จักรวาลความรักและซ้อมนำเสนอหลังจากนั้นครูให้นักเรียนแต่ละคนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้จักรวาลความรักลงในกระดาษA3 ในชั่วโมงต่อมาครูให้นักเรียนนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้มาตลอด Quarterที่3 ในรูแแบบการแสดงละครูโดยนักเรียนจับกลุ่ม 4 กลุ่มเพื่อซ้อมละคร กลุ่มที่บาส:ผมจะนำเสนอเรื่องระบบสุริยะจักรวาลและดวงดาวต่างๆครับ/ค่ะ กลุ่มพี่อั้ม:หนูจะนำเสนอเรื่องการเข้าค่ายดูดาวค่ะ กลุ่มพี่น้ำมนต์: นูจะนำเสนอเรื่องการดูดาวและทิศต่างๆค่ะ/ครับ กลุ่มพี่เฟรม:กลุ่มผมจะนำเสนอเรื่องการกำเนิดระบบสุริยะจักรวาลครับ/ค่ะ หลังจากที่แบ่งกลุ่มเสร็จแล้วนักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนและซ้อมละครและจัดบรรยากาศในห้องเรียนให้เป็นนิทรรศการ เมื่อถึงวันที่พี่ป.3 นำเสนอสรุปความเข้าใจตลอด Quarter หลังจากที่แสดงเสร็จครูและนักเรียนนั่งล้อมวงเป็นวงกลมครูชื่นชมทุกความตั้งใจของพี่ๆป.3 หลังจากนั้นครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลมพูดคุยแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้และครูให้นักเรียนเขียนสิ่งที่ทำได้ดีแล้วสิ่งที่ควรปรับปรุงพัฒนา นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 9

    ตอบลบ