เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา2/2557 Topic:"จักรวาลความรัก"

เป้าหมาย(Understanding Goal) :นักเรียนมีความเข้าใจในระบบสุริยะจักรวาล เห็นความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลกรวมทั้งปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของทุกสรรพสิ่งบนโลกและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่น การปฏิบัติตนเมื่อเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ การวางแผนการใช้ชีวิตตลอดจนการสร้างเครื่องมือเครื่องใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสม

week1


เป้าหมายรายสัปดาห์: เข้าใจและสามารถกระบวนการวางแผนการเรียนรู้มีกระบวนการทำงานได้อย่างเป็นขั้นตอนและสร้างสรรค์ 
สัปดาห์
Input
Process (PBL)
Output
Outcome
1

โจทย์ วางแผนหน่วยการเรียนรู้
คำถาม
- นักเรียนจะวางแผนการเรียนรู้ใน Quarter นี้อย่างไร
เครื่องมือคิด
- Brainstorms ระดมสมองร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้
- Think Pair Share ตั้งชื่อน่วยการเรียนรู้
- Blackboard Share สิ่งที่รู้แล้วและคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้
- Mind Mapping สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน
- Show and Share นำเสนอชิ้นงาน
- Wall Thinking ติดชิ้นงาน
- Mind Mapping สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน
- Show and Share นำเสนอชิ้นงาน
- Wall Thinking ติดชิ้นงาน
สื่อ/อุปกรณ์
- คลิปวีดีโอการกำเนิดโลกและระบบสุริยะจักรวาล
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
วันจันทร์
ชง
- ครูและนักเรียนร่วมทบทวนเหตุการณ์ที่ประทับใจในช่วงปิดเทอมมีอะไรบ้าง
- ครูให้นักเรียนดูคลิปวีดีโอเกี่ยวกับการกำเนิดโลกและระบบสุริยะจักรวาลตอนที่1  แล้วใช้คำถามกระตุ้นการคิดหลังจากดูเสร็จ นักเรียนเห็นอะไร  ได้เรียนรู้อะไรและจะนำไปใช้อย่างไร”
เชื่อม
นักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เห็นจากดูคลิปวีดีโอเกี่ยวกับการกำเนิดโลกและระบบสุริยะจักรวาลตอนที่1
ใช้
- นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิปคลิปวีดีโอเกี่ยวกับการกำเนิดโลกและระบบสุริยะจักรวาลตอนที่1


วันอังคาร
ชง
- ครูและนักเรียนร่วมสนทนาระดมความคิดเกี่ยวกับการวางแผนการเรียนรู้ในQuarter3โดยครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะวางแผนการเรียนรู้ใน Quarter นี้อย่างไร
เชื่อม
- ครูแจกกระดาษการ์ดให้นักเรียนคนละ 1 แผ่นให้นักเรียนเขียนชื่อหน่วยการเรียนรู้
- นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็นนำเสนอแล้วรวมแต่ละชื่อ จนได้หัวข้อโครงงาน
ชง
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้นี้ว่าอะไร เพราะเหตุใดจึงใช้ชื่อนั้น
เชื่อม
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับชื่อหน่วยการเรียนรู้
ใช้
- นักเรียนช่วยกันวาดภาพตกแต่งชื่อน่วยการเรียนรู้

วันพฤหัสบดี
ชง
- ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
-ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ใน Quarter3”โดยผ่านเครื่องมือ Blackboard Share
เชื่อม
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด”นักเรียนจะวางแผนออกแบบปฏิทินการเรียนรู้ใน Quarter3 ได้อย่างไร”
-ครูและนักเรียนระดมความคิด
เกี่ยวกับการวางแผนออกแบบปฏิทินการเรียนรู้ใน Quarter3
ใช้
- นักเรียนร่วมกันออกแบบตกแต่งปฏิทินการเรียนรู้
วันศุกร์
ชง
- ครูและนักเรียนทบทวนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้
ใช้
- นักเรียนแต่ละคนสรุปองค์ความรู้ก่อนเรียนในรูปแบบ Mind Mapping
-นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ชิ้นงาน
- วาดภาพตกแต่งชื่อน่วยการเรียนรู้
- เขียนสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้
- Mind Mapping สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- ระดมสมองร่วมกันเกี่ยวกับชื่อน่วยการเรียนรู้
- วาดภาพตกแต่งหัวข้อน่วยการเรียนรู้และชาร์ตสิ่งที่รู้แล้วและอยากเรียนรู้
ความรู้
ความสัมพันธ์ของการกำเนิดสิ่งต่างๆบนโลกและระบบสุริยะจักรวาล
ทักษะ
1. ทักษะชีวิต
- ถ่ายทอดสิ่งที่ได้ดู และสามารถนำเสนอแลกเปลี่ยนความเข้าใจของตนเองได้
- เห็นความสำคัญและความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงระหว่างสิ่งต่างๆ กับตัวเอง
2. ทักษะการแก้ปัญหา โดย
สามารถคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ชิ้นงานได้
3. ทักษะการแสวงหาความรู้ โดยสอบถามข้อมูลจากผู้รู้หรือผู้ปกครอง
4. ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยนักเรียนแสดงความสนใจและสนุกกับการเรียนรู้
5. ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยการยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่าง ของเพื่อนๆ
6.ทักษะการสื่อสารอธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
คุณลักษณะ
1. เคารพ เห็นคุณค่า ของตนเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ
2. มีการทำงานเป็นขั้นตอนและรับผิดชอบ ใส่ใจในหน้าที่
3. เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
4. สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
5. การคิดสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาค้นคว้าลักษณะทาง


ตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ตัวอย่างชิ้นงาน

ประมวลภาพกิจกรรม

1 ความคิดเห็น:

  1. สวัสดีค่ะในQuarterนี้พี่ป.3 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวางแผนการเรียนรู้สืบเนื่องมาจาก Quarter ที่แล้วพี่ป.3 ได้เลือกเรื่องที่อยากเรียนรู้ Quarter1 พี่ป.3 เรียนเรื่องประเทศไทย Quarterนี้เรียนเรื่องเกี่ยวกับผ้า Quarterที่3 พี่ป.3 เลือกเรียนเรื่องดวงดาวและอวกาศ ในช่วงปิดเทอมครูให้การบ้านนักเรียนไปสืบค้นข้อมูลระบบสุริยะจักรวาลในวันแรกของการเปิดเรียนพี่ๆป.3ต่างพากันเข้ามามุงดูมุมสร้างแรงที่ครูนำภาพระบบสุริยะจักรวาลมาติดพี่ๆต่างดีใจและตื่นเต้นกับภาพดวงดาวแต่ละดวง พี่มอญ:ครูครับดาวพลูโตไม่ได้อยู่ในระบบสุริยะจักรวาลเพราะมันหลุดออกจากวงโคจรแล้วมันเป็นดาวเคราะห์แคระครับ ในสัปดาห์นี้พี่ป.3 ได้เรียนรู้การวางแผนการเรียนรู้ในชั่วโมงแรกครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด"นักเรียนจะวางแผนการเรียนรู้ใน Quarter นี้อย่างไร" ครูแจกกระดาษการ์ดให้นักเรียนคนล่ะ 1 ให้นักเรียนตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้ผ่านเครื่องมือ Think Pair Share พี่ป.3 ทุกคนช่วยกันชื่อหน่วยการเรียนรู้ ได้ชื่อ "จักรวาลความรัก" ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด เพราะเหตุใดนักเรียนถึงตั้งชื่อนี้ พี่ป.3 ให้เหตุผลว่าเพราะจักรวาลที่เราอยู่เป็นศูนย์กลางของความรัก จากนั้นพี่ป.3 ช่วยกันเขียนสิ่งที่รู้แล้ว-สิ่งที่อยากเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือ Think Pair Share แล้วเอามารวมกันพี่ป.3ทุกคนช่วยกันนำสิ่งรู้แล้ว-สิ่งที่อยากเรียนรู้ มาเขียนลงในกระดาษชาร์ตแผ่นใหญ่ จากนั้นครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกันนักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

    ตอบลบ