เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา2/2557 Topic:"จักรวาลความรัก"

เป้าหมาย(Understanding Goal) :นักเรียนมีความเข้าใจในระบบสุริยะจักรวาล เห็นความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลกรวมทั้งปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของทุกสรรพสิ่งบนโลกและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่น การปฏิบัติตนเมื่อเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ การวางแผนการใช้ชีวิตตลอดจนการสร้างเครื่องมือเครื่องใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสม

week4


เป้าหมายรายสัปดาห์: นักเรียนเข้าใจและสามารถอภิปรายความสัมพันธ์ของดวงอาทิตย์  ดวงจันทร์  โลก
สัปดาห์
Input
Process (PBL)
Output
Outcome
4

โจทย์ 
ดวงอาทิตย์  ดวงจันทร์  โลก
คำถาม
ดวงอาทิตย์  ดวงจันทร์  โลก มีความสัมพันธ์กันอย่างไร
เครื่องมือคิด
- Brainstorms ระดมสมองร่วมกันเกี่ยวกับสัมพันธ์ของดวงอาทิตย์  ดวงจันทร์  โลก
- Blackboard Share สัมพันธ์ของดวงอาทิตย์  ดวงจันทร์  โลก
- Show and Share นำเสนอชิ้นงาน
- Wall Thinking ติดชิ้นงาน
สื่อ/อุปกรณ์
Salar  Walk
-อินเตอร์เน็ต
- ห้องสมุด
- บรรยากาศในห้องเรียน
วันจันทร์
ชง
- ครูเปิด Salar  Walk ให้นักเรียนดู
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด"ดวงอาทิตย์  ดวงจันทร์  โลก มีความสัมพันธ์กันอย่างไร"
- นักเรียนทดลองทำกิจกรรมเป็นดวงดาวต่างๆนักเรียนจะโคจรอย่างไร

เชื่อม
- นักเรียนทดลองโคจรเป็นดวงดาวต่างๆนักเรียนจะโคจรอย่างไร
ใช้
- ครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
วันอังคาร
ชง 
 นักเรียนดูคลิปเกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติ ดังนี้
 - การเกิดสุริยุปราคา / จันทรุปราคา
 - การเกิดข้างขึ้น ข้างแรม / น้ำขึ้น น้ำลง
 - การเกิดกลางวัน กลางคืน
 - การเกิดฤดูกาล
 - การเกิดฝนดาวตก
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม
นักเรียนเห็นอะไรบ้างจากคลิปและภาพที่ได้ดู นักเรียนรู้สึกอย่างไรบ้าง
 - นักเรียนระดมสมองแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
เชื่อม
 - นักเรียนจับฉลากแบ่งกลุ่มเพื่อค้นคว้าข้อมูล ดังนี้
 - การเกิดสุริยุปราคา / จันทรุปราคา
 - การเกิดข้างขึ้น ข้างแรม / น้ำขึ้น น้ำลง
 - การเกิดกลางวัน กลางคืน
 - การเกิดฤดูกาล

 - การเกิดฝนดาวตก
ใช้
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำข้อมูลที่ค้นคว้ามานำเสนอในรูปแบบชาร์ตความรู้
วันศุกร์
ใช้
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอชาร์ตความรู้ให้เพื่อนๆและครูฟัง
-นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์


ชิ้นงาน
- ชาร์ตความรู้
ภาระงาน
- นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสัมพันธ์ของดวงอาทิตย์  ดวงจันทร์  โลก

ความรู้
- นักเรียนสามารถเข้าใจและอภิปรายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของดวงอาทิตย์  ดวงจันทร์  โลก ( การเกิดสุริยุปราคา จันทรุปราคา
 การเกิดข้างขึ้น ข้างแรม น้ำขึ้น น้ำลง   การเกิดกลางวัน กลางคืน
  การเกิดฤดูกาล)
ทักษะ
1. ทักษะชีวิต
- สามารถวางแผนเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับตนเองและรับผิดชอบต่อการทำชิ้นงานของตนเอง
- สามารถแสดงความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่นและรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง
- สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้
- สามารถมองเห็นข้อดี ข้อเสีย จากมุมมองที่หลากหลายเกี่ยวกับอุปกรณ์แต่ละชนิด
2. ทักษะการแก้ปัญหา
สามารถแก้ไขปัญหาระหว่างการทำผ้าพันคอของตนเองได้
3. ทักษะการจัดลำดับข้อมูล
อย่างเป็นระบบ
4. ทักษะการคิดและการเรียนรู้ โดยมีความสนในและสามารถวางแผนการเรียนรู้ได้
5. ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยการยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่าง ของเพื่อนๆ
6. ทักษะการสื่อสาร
-การแสดงความคิดเห็นและการนำเสนอผลงานจากเรื่องราวที่ศึกษาค้นคว้าและชิ้นงานที่ลงมือปฏิบัติ
คุณลักษณะ
1. เคารพ เห็นคุณค่า ของตนเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ
2. มีการทำงานเป็นขั้นตอนและรับผิดชอบ ใส่ใจในหน้าที่
3. เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
4. สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
5. การคิดสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาค้นคว้าลักษณะทาง


ตัวอย่างชิ้นงานสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ตัวอย่างชิ้นงาน


ประมวลภาพกิจกรรม


1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้พี่ป.3 ได้เรียนรู้ความสำพันธ์ระหว่าดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ โลก ครูหนันเปิด Salar Walk ให้นักเรียนดูหลังจากที่ดูเสร็จครูให้นักเรียนทดลองโคจรถ้านักเรียนเป็นดวงดาวต่างๆนักเรียนจะโคจรอย่างไรพี่ป.3 แต่ละคนทดลองโคจรในระหว่างที่พี่ป.3 ทดลองโครจรเสร็จแล้วครูและนักเรียนนั่งล้อมวงเป็นวงกลมเพื่อแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกันจากกิจกรรมนี้ ในชั่วโมงต่อมาครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด"ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ โลก มีความสัมพันธ์กันอย่างไร" ครูแจกกระดาษการ์ดให้นักเรียนคนละ 1 ใบ โดยให้พี่ผู้ชายสีเหลือง ผู้หญิงสีชมพู หลังจากนั้นให้พี่ป.3 แสดงความคิดเห็นลงในกระดาษการ์ดของตัวเองพร้อมบอกเหตุผลว่าเพราะทำไมถึงเป็นเช่นนี้ พี่โต้งถ้าไม่มีควงจัทร์จะไม่มีสุริยุปราคา/จัทรุปราคา พี่ธาม:ถ้าไม่มีดวงจัทร์ก็ไม่มีเพลงจัทร์เอ๋ยจันทร์เจ้า พี่เฟรม:ถ้าไม่มีดวงจัทร์ก็จะไม่มีนกฮูกเพราะนกฮูกหากินตอนเวลากลาคืน พี่มิกซ์:ถ้าไม่มีดวงจัทร์เวลากลางคืนก็จะไม่มีแสงสว่าง ฯลฯ หลังจากนั้นครูให้พี่ป.3 จับฉลากเพื่อสืบค้นข้อมูลของดวงอาทิตย์ ดวงจัทร์ โลก หลังจากที่สืบค้นข้อมูลเสร็จแล้วครูและนักเรียนนั่งเป็นวงกลมเพื่อนำเสนอและอภิปรายข้อมูลที่นำเสนอร่วมกัน ในชั่วโมงต่อให้นักเรียนนำเสนอโครงสร้างโมเดลระบบสุริยะจักรวาลต่อจากสัปดาห์ที่แล้วหลังจากที่นำเสนอเสร็จครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน ครูหนันเปิดคลิปวีดีโอเรื่องถ้าไม่มีดวงจัทร์จะเป็นอย่างไรหลังจากที่ดูเสร็จครูและนักเรียนนั่งล้อมวงพูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิปวีดีโอหลังจากนั้นนักเรียนแต่ละคนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ลงในกระดาษ A3 ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกันในสัปดาห์นี้นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

    ตอบลบ