เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา2/2557 Topic:"จักรวาลความรัก"

เป้าหมาย(Understanding Goal) :นักเรียนมีความเข้าใจในระบบสุริยะจักรวาล เห็นความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลกรวมทั้งปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของทุกสรรพสิ่งบนโลกและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่น การปฏิบัติตนเมื่อเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ การวางแผนการใช้ชีวิตตลอดจนการสร้างเครื่องมือเครื่องใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสม

week8
เป้าหมายรายสัปดาห์นักเรียนเข้าใจและสามารถวางแผนออกแบบนำเสนอความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้จักรวาลความรักให้ผู้อื่นเรียนรู้ร่วมได้
สัปดาห์
Input
Process (PBL)
Output
Outcome
8
โจทย์  นำเสนอความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้จักรวาลความรัก
คำถาม
นักเรียนจะนำเสนอความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้จักรวาลความรักให้ผู้อื่นเรียนรู้ร่วมได้อย่างไร
เครื่องมือคิด
- Brainstorms ระดมสมองร่วมกันเกี่ยวกับนักเรียนจะนำเสนอความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้จักรวาล
 - Show and Share นักเรียนจะนำเสนอความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้จักรวาล
- Wall Thinking ติดชิ้นงาน
 สื่อ/อุปกรณ์
แผนที่ดูดาว
- ผู้รู้
โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาวันจันทร์
ชง
- ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ครูตั้งคำถามกระตุ้นความคิด นักเรียนจะนำเสนอความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้จักรวาลความรักให้ผู้อื่นเรียนรู้ร่วมได้อย่างไร
เชื่อม
ครูและนักเรียนพูดคุยแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
- นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม
1.กลุ่มระบบสุริยะจักรวาล
นักดาราศาสตร์   
2.กลุ่มปรากฏการณ์บนท้องฟ้า
3.กลุ่มกลุ่มดาวต่างๆ
4.กลุ่มการใช้แผนที่ดูดาว  รู้จักทิศทาง
แต่ละกลุ่มนำข้อมูลมาจัดทำในรูปแบบที่น่าสนใจ (ชาร์ต ,ภาพวาด ,นิทานช่อง)และจัดเป็นฐานนำเสนอให้ครูเพื่อนและน้องๆได้รับฟัง
ใช้
- นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดสถานที่ในรูปแบบฐานแต่ละฐานเพื่อนำเสนอความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้จักรวาลความรัก
- นักเรียนและครูเข้าค่ายดูดาว

วันอังคาร
ชง
ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมที่ผ่านมา
เชื่อม
ครูและนักเรียนนักเรียนพูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหา/อุปสรรคในการนำเสนอความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้จักรวาล
ใช้
นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการนักเรียนจะนำเสนอความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้จักรวาลและการเข้าค่ายดูดาวในรูปแบบที่นักเรียนสนใจ(ชาร์ต,ภาพวาด ,นิทานช่อง)

วันศุกร์

ชง
-ครูและนักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยกันตลอดสัปดาห์
ใช้
-นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ชิ้นงาน
- นำเสนอความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้จักรวาลความรักในรูปแบบที่น่าสนใจ (ชาร์ต ,ภาพวาด ,นิทานช่อง)
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน
พูดคุยสนทนาเกี่ยวกับการออกแบบนำเสนอความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้จักรวาลความรัก
ความรู้
นักเรียนเข้าใจและสามารถวางแผนออกแบบนำเสนอความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้จักรวาลความรักให้ผู้อื่นเรียนรู้ร่วม
ทักษะ
ทักษะชีวิต
สามารถอธิบายการใช้อุปกรณ์การดูดาวในการสร้างชิ้นงานได้
สามารถแสดงความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่นและรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง
สามารถนำความรู้เกี่ยวกับการเข้าค่ายดูดาวไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้
สามารถมองเห็นข้อดี ข้อเสียจากมุมมองที่หลากหลายเกี่ยวกับอุปกรณ์การดูดาวแต่ละชนิด
ทักษะการแก้ปัญหา และสามารถแก้ไขปัญหาระหว่างเข้าค่ายดูดาวได้
ทักษะการจัดลำดับข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้จักรวาลความรักได้อย่างเป็นระบบ
ทักษะการคิดและการเรียนรู้ โดยมีความสนในและสามารถวางแผนการเรียนรู้ได้
ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยการยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่าง ของเพื่อนๆ
-ทักษะการสื่อสารสามารถนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจผ่านกิจกรรมที่หลากหลายในรูปแบบต่างๆ
คุณลักษณะ
เคารพ เห็นคุณค่า ของตนเองและผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของตนเองและสิ่งต่างๆ
มีการทำงานเป็นขั้นตอนและรับผิดชอบ ใส่ใจในหน้าที่
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
การคิดสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาค้นคว้าลักษณะทาง

ตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ตัวอย่างชิ้นงาน

ประมวลภาพกิจกรรม

1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้พี่ๆป.3 ได้เรียนรู้การวางแผนการเข้าค่ายดูดาวและวางแผนการนำเสนอความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้จักรวาลความรัก ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด"นักเรียนจะนำเสนอความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้จักรวาลความรักให้ผู้อื่นเรียนรู้ร่วมได้อย่างไร" พี่ป.3 แต่ละคนกลุ่มเตรียมตัวซ้อมนำเสนอความเข้าใจให้ครูและน้องๆได้รับฟังแต่ละกลุ่มต่างก็พากันหาวิธีนำเสนอให้น่าสนใจเช่น ร้องเพลง พาน้องๆเต้น และเล่นเกมส์ หลังจากที่นำเสนอเสร็จครูและนักเรียนนั่งล้มวงเป็นวงกลมครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดต่อจากกิจกรรมนี้พี่ได้เรียนรู้อะไรและจะนำไปปรับใช้กับตัวเองอย่างไร พี่น้ำอ้อย: ได้กล้าแสดงออกค่ะและได้รู้จักน้องมากขึ้น พี่บาส:ได้นำเสนอสิ่งที่เราเรียนมาให้น้องได้เรียนรู้ด้วยครับ พี่แป้ง:ความสามัคคีของเพื่อนในกลุ่มค่ะ หลังจากนั้นครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดต่อจากกิจกรรมนี้พี่เจอปัญหาอะไรและแก้ไขปัญหานั้นอย่างไร: พี่บาส:น้องป1 ไม่ฟังเลยครับเวลานำเสนอผมเลยพาเล่นเกมส์ก่อน พี่ชมพู่: ก่อนที่จะนำเสนองานให้น้องฟังทีแรกน้องไม่ฟังก็เลยพาเต้นน้องก็สนใจดีค่ะ จากนั้นครูให้พี่ๆป.3 เตรียมอุปกรณ์ในการประกอบอาหารกินเองหลังจากที่ทำอาหารเสร็จครูและนักเรียนร่วมรับประทานอาหารร่วมกันในตอนค่ำครู นักเรียนปละผู้ปกครองร่วมดูดาวด้วยกันโดยมีครูอ้นและครูนฤมลมาให้ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มดาวต่างๆ ในระหว่างที่ดูพี่ๆป.3 ก็จะมีคำถามตลอดการดูดาว ในชั่วโมงต่อมาครูและนักเรียนนั่งล้อมวงเป็นวงกลมเพื่อพูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยวสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเข้าค่ายดูดาวและสิ่งที่ประทับใจร่วมถึงสิ่งที่ทำได้ดีแล้วสิ่งที่ควรพัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติ่ม พี่เฟรม:ผมประทับใจครูนฤมลที่มาร้องเพลงกล่อมเรานอน พี่ป.3 :ได้เรียนรู้กลุ่มดาวต่างๆจากครูอ้น หลังจากที่สนทนาเสร็ครูให้พี่ป.3 นำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ในการเข้าค่ายดูดาวในรูปแบบที่น่าสนใจ (ชาร์ต ,ภาพวาด ,นิทานช่อง)และนำเสนอให้เพื่อนๆและครูฟัง

    ตอบลบ