เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา2/2557 Topic:"จักรวาลความรัก"

เป้าหมาย(Understanding Goal) :นักเรียนมีความเข้าใจในระบบสุริยะจักรวาล เห็นความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลกรวมทั้งปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของทุกสรรพสิ่งบนโลกและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่น การปฏิบัติตนเมื่อเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ การวางแผนการใช้ชีวิตตลอดจนการสร้างเครื่องมือเครื่องใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสม

Gallery

สัปดาห์ที่ 1


สัปดาห์ที่ 2


สัปดาห์ที่ 3


สัปดาห์ที่ 4


สัปดาห์ที่ 5


สัปดาห์ที่ 6


สัปดาห์ที่ 7


สัปดาห์ที่ 8


สัปดาห์ที่ 9

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น